Keskusrahaston apurahojen hakuaika on 1.‒31.10.2018. Maakuntarahastojen hakuaika on 10.1.‒8.2.2019. Järjestelmä sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 16.00 Suomen aikaa.

Suunnattuihin hakuihin voit tutustua kohdassa Haettavat apurahat.

Suomen Kulttuurirahaston apurahoja myönnetään tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin tieteen, taiteen ja kulttuurin alalla.

Apurahoja myönnetään suomalaisille ja Suomessa asuville tai toimiville henkilöille ja yhteisöille sekä tarkoituksiin, joilla on vahva yhteys suomalaiseen kulttuuriin.

Apurahaa haetaan lähettämällä hakemus liitteineen hakuaikana Apurahanhakijan verkkopalvelussa.

Tutustu ystävällisesti hakuohjeisiin ja usein kysyttyihin kysymyksiin ennen kuin siirryt verkkopalveluun. Varaa riittävästi aikaa hakemuksen laatimiseen. Ohjeet päivitetään vuosittain elo-syyskuun aikana. (Päivitetty 25.8.2017.)

Keskusrahaston hakua koskeviin tiedusteluihin vastataan arkisin (ma‒pe) klo 8.30‒15 puhelimitse (09 612810) ja sähköpostitse apurahainfo(at)skr.fi. Jos suunnittelet kuluapurahan hakemista, voit halutessasi varata 20 minuutin neuvonta-ajan asiantuntijalle. Vierailulla ei ole vaikutusta hakemusten arviointiin. Viimeiset tapaamisajat ovat 20.10. Maakuntarahastojen hakua koskeviin tiedusteluihin vastataan maakuntarahastoissa. Yhteystiedot ovat täällä.

Järjestelmän käyttöön liittyvissä teknisissä kysymyksissä auttaa tekninen tuki sähköpostitse tekninentuki(at)skr.fi.

Apurahan hakeminen

Tärkeitä päivämääriä

Hakemuksen kieli

Hakijan muistilista

Millainen on hyvä hakemus

Kuka hakemuksesi arvioi

Milloin saat tietää päätöksen

Yleistä apurahoista

Mihin tarkoitukseen voi hakea apurahaa

Mihin apurahoja ei myönnetä

Minkälaisia apurahoja myönnetään

Kuinka suurta apurahaa voit hakea

Kuka voi hakea apurahaa

Apuraha vai palkka

Miten hankkeen rahoitus
kannattaa suunnitella

Mitä sinun tarvitsee tietää
lausunnoista

Mitä työskentelyn vakuuttaminen
tarkoittaa

Yliopistokorvaus 
                                          

Erityiskohteet                                                            

Kolmivuotiset apurahat

Tohtorikoulutettavan yhteisrahoitus

Perusopintoihin myönnettävät apurahat

Keskusrahaston erityisapurahat

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Keskusrahaston lisärahoitus maatalouteen

Hakemuslomake

Hakemuksen rakenne

Hakija

Apuraha

Työsuunnitelma ja sen tiivistelmä

Ansiot

Muu rahoitus

Liitteet

Sitoumus

Lähetys

Hakemuksen hallinta

Apurahan hakeminen

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, joka toteuttaa sääntömääräistä tehtäväänsä vaalia ja kehittää suomalaiskansallista henkistä ja taloudellista viljelyä mm. myöntämällä apurahoja.

Kulttuurirahasto jakautuu keskusrahastoon ja 17 maakuntarahastoon. Sekä keskusrahasto että maakuntarahastot jakavat apurahoja ainoastaan kerran vuodessa. Hakuajat ovat

Keskusrahasto        1.31.10.
Maakuntarahastot    10.1.‒9.2.

Rahoitusta voi hakea erillisillä hakemuksilla sekä keskusrahastosta että maakuntarahastosta. Jos työllä tai hankkeella on valtakunnallinen tai useat maakuntarajat ylittävä tavoite, hakemuksen voi osoittaa ensin keskusrahastoon. Jos työ tai hanke on luonteeltaan paikallinen, kannattaa hakemus osoittaa vain maakuntarahaston hakuun. Rahoitusta voi hakea erillisillä hakemuksilla myös useasta maakuntarahastosta, jos siihen on erityinen peruste. Apurahaa ei kuitenkaan voi saada kuin yhdestä rahastosta samaan tarkoitukseen.

Maakuntarahastot tukevat ensisijaisesti oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä ja maakuntaan kohdistuvaa taiteellista tai tieteellistä työtä. Maakuntarahastoilla on myös omia linjauksia, joihin kannattaa perehtyä Kulttuurirahaston kotisivuilla. Esimerkiksi Uudenmaan rahastosta apurahoja myönnetään vain taiteen aloille ja kotiseututyöhön.

Tärkeitä päivämääriä

  Haku ja lausunnot Päätös Jakojuhla
Keskusrahasto 1.‒31.10. helmikuun alku 27.2.
Maakuntarahastot 10.1.‒9.2. huhtikuu huhti-toukokuu

Järjestelmä sulkeutuu viimeisenä haku- ja lausuntopäivänä klo 16.00 Suomen aikaa. 

Apurahaa voi hakea työskentelyyn, joka alkaa aikaisintaan apurahapäätöksen jälkeen tai viimeistään vuoden kuluttua siitä. Jos työskentely alkaa myöhemmin, apurahaa voi hakea seuraavassa Kulttuurirahaston haussa. Apurahakautta ei ole sidottu kalenterivuoteen. Myös kuluapurahaa voi käyttää vasta apurahapäätöksen jälkeen toteutuviin kuluihin.

Sivun alkuun

Hakemuksen kieli

Suomenkielisten hakijoiden toivotaan kirjoittavan koko hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos työskentelykieli on englanti, liitteet voivat olla englanninkielisiä, mutta itse hakemus ja siihen sisältyvä työsuunnitelman tiivistelmä tulee laatia suomeksi (paitsi silloin, kun hakijan äidinkieli ei ole suomi). Lomakkeeseen kirjoitettavaa muutaman sanan mittaista apurahan käyttötarkoitusta pyydetään suomeksi kaikilta hakijoilta.

Sivun alkuun

Hakijan muistilista

1.    Tutustu hakuohjeisiin

Apurahan hakeminen ja Yleistä apurahoista -luvussa esitellään tiivistetysti tärkeimmät seikat. Osaa asioista käsitellään laajemmin luvuissa Erityiskohteet ja Hakemuslomake.  Kyseisissä kohdissa on linkki asian tarkempaan käsittelyyn.

2.    Laadi hakemus huolellisesti

Kirjaudu Apurahanhakijan verkkopalveluun ja täydennä tiedot soveltuvin osin, jokaiseen kenttään ei ole pakko kirjoittaa. Hakemusta ei tarvitse tehdä loppuun kerralla. Se on aluksi luonnos ja täydennettävissä lähettämishetkeen saakka.

Hakemuksen tärkeimmät kohdat ovat työsuunnitelma ja sen tiivistelmä sekä kuluapurahaa haettaessa tulo- ja menoarvio. Käytä aikaa niiden laatimiseen. Erityisesti työsuunnitelman tiivistelmään kannattaa kiinnittää huomiota. Sen tehtävänä on kertoa selkeästi, mihin tarkoitukseen apurahaa haetaan.

3.    Muista liitteet

Liitä hakemukseesi kaikki oleelliset ohjeissa pyydettävät liitteet. Älä luota siihen, että arvioija etsii lisätietoa linkkien takaa vaan liitä hakemukseesi riittävä kuvaus hankkeestasi.

4.    Lähetä hakemus ajoissa

Hakemuksen tekemistä ei kannata jättää viime hetkeen. Hakemus liitteineen lähetetään vain verkossa. Varmista, että lähettämisen jälkeen hakemuksesi tila järjestelmässä on ”lähetetty”. Hakemusluonnosta ei oteta käsittelyyn.

5.    Ohjeista lausunnonantaja ajoissa

Harkitse, tarvitsetko lausuntoja hakemuksesi tueksi. Pyydä lausunnonantajaa antamaan lausunto määräaikaan mennessä Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Lausunnonantamisen määräaika umpeutuu yhtä aikaa hakuajan kanssa. Perehdy lausunnon antamista koskevaan ohjeistukseen kohdassa Mitä sinun tarvitsee tietää lausunnoista.

6.    Ilmoita hakuajan päättymisen jälkeen saamastasi rahoituksesta

Jos saat työllesi tai hankkeellesi rahoituksen muualta (osittain tai kokonaan) hakemusten käsittelyn aikana, sinun on ilmoitettava siitä Kulttuurirahastolle välittömästi tiedon saatuasi Apurahanhakijan verkkopalvelun kautta (ks. kohta Hakemuksen hallinta). Ilmoittamatta jättäminen voi johtaa myönnetyn apurahan peruuttamiseen tai sen määrän tarkistamiseen.

Sivun alkuun

Millainen on hyvä hakemus

Hyvä hakemus on suunniteltu ja perusteltu, selkeästi ja ymmärrettävästi kirjoitettu ja tiiviisti esitetty.

 • Laadi realistinen ja uskottava työsuunnitelma. Keskity työsuunnitelmassa siihen, mitä aiot tehdä, älä aiempien ansioittesi esittelyyn.
 • Kerro asiasi jo ensimmäisessä virkkeessä. Mitä teet ja mihin tarvitset apurahaa? Kirjoita suunnitelmasi yleistajuisesti, selkeästi ja vakuuttavasti.
 • Jos haet kuluapurahaa, laadi hankkeen tulo- ja menoarvio huolellisesti ja realistisesti. Kiinnitä erityistä huomiota siihen, että tulo- ja menoarvio on jäsennelty ja helppolukuinen, ja sen tulo- ja menopuoli ovat yhtä suuret. Laadi taulukko, jossa on esiteltynä hankkeen koko rahoitussuunnitelma (sisältäen siis myös muun kuin Kulttuurirahastolta haettavan rahoituksen), ja liitä se erillisenä liitteenä hakemukseen. Hakulomakkeelle kirjoitettu taulukko ei säilytä muotoaan. Apurahat pyritään myöntämään riittävän suurina esitetyn suunnitelman toteuttamiseksi.
 • Jos haet apurahaa sekä työskentelyyn että kuluihin, ilmoita tulo- ja menoarviossa kuluosuuksien lisäksi työskentelyn osuus euroina ja kuukausina. Erittele apurahakaudet, palkat ja palkkiot henkilöittäin.
 • Kerro, mihin raha oikeasti käytetään. Älä puhu tuotantokuluista, jos tarkoitat tuottajan palkkaa. Uskottava ja ymmärrettävä suunnitelma lisää hankkeen menestymismahdollisuuksia arvioitsijoiden silmissä.
 • Jos haet kolmivuotista apurahaa, laadi työsuunnitelma koko kolmen vuoden ajalle.
 • Lausunnoilla on merkitystä erityisesti tieteen hakemuksissa. Taiteen hakemuksissa ne voivat olla tarpeellisia, jos olet urasi alussa. Pyydä lausunnot ajoissa, koska myöhästyneitä lausuntoja ei oteta vastaan.
 • Liitä hakemukseesi kaikki oleelliset liitteet.

Sivun alkuun

Kuka hakemuksesi arvioi

Kulttuurirahastoon tulee vuosittain yli 19 000 apurahahakemusta. Niiden arviointi toteutetaan vertaisarvioinnin avulla.

Keskusrahastossa hakemuksia arvioi yli 40 toimikuntaa, joiden jäseniksi kutsutaan 2‒3 vuosittain vaihtuvaa ulkopuolista asiantuntijaa. Puheenjohtajina toimivat Kulttuurirahaston luottamuselimiin valitut henkilöt. Asiantuntijatoimikunnat ehdottavat apurahansaajia hallitukselle, joka päättää apurahoista.

Maakuntarahastojen apurahoista päättää kunkin maakunnan kulttuuria monipuolisesti edustava hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Hakemusten käsittelyssä sovelletaan erittäin tarkkoja esteellisyysperiaatteita. Myönnetty apuraha voidaan peruuttaa, jos esteellisyys todetaan päätöksenteon jälkeen. Hakemuksia käsitellään luottamuksellisesti. Päätöksentekoon osallistuvien asiantuntijoiden henkilöllisyyttä ei ilmoiteta julkisuuteen.

Kulttuurirahasto kannustaa asiantuntijoita painottamaan harkinnassaan henkilökohtaista näkemystään. Hakijan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että kielteinen apurahapäätös koskee vain kyseistä vuotta. Seuraavana vuonna päätöksentekoon osallistuvat uudet asiantuntijat.

Asiantuntijoilta ei edellytetä kirjallisia perusteluita. Siksi hakemuksista ei voi saada palautetta.

Sivun alkuun

Milloin saat tietää päätöksen

Keskusrahaston apurahoista päätetään helmikuun alkupäivinä, maakuntarahastojen apurahoista kevään aikana. Saat päätöksestä ilmoituksen sähköpostitse, jos annat siihen suostumuksesi Apurahanhakijan verkkopalvelussa. Keskusrahaston ilmoitukset lähetetään noin viikkoa ennen maakuntarahastojen hakuajan päättymistä.

Myönnetystä apurahasta ilmoitetaan myös kirjallisesti 2‒3 viikkoa ennen vuosijuhlaa. Kirjeen mukana lähetetään kutsu juhlaan. Apurahat julkaistaan Kulttuurirahaston kotisivuilla viimeistään vuosijuhlapäivänä. Apurahansaaja voi halutessaan julkistaa tiedon välittömästi sen saatuaan.

Keskusrahaston vuosijuhlaa vietetään 27.2. Maakuntarahastojen vuosijuhlapäivät ovat nähtävillä Kulttuurirahaston kotisivuilla.

Sivun alkuun

Yleistä apurahoista

Tässä osiossa kerrotaan yleistä tietoa Kulttuurirahaston apurahoista. Lue myös, mitä sinun tulee tietää lausunnoista ja mitä työskentelyn vakuuttaminen ja yliopistokorvaus tarkoittavat.

Mihin tarkoitukseen voi hakea apurahaa

Apurahaa voi hakea tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin tieteen, taiteen ja kulttuurin alalla. Tyypillisiä rahoituskohteita ovat esim. väitöskirjatyö, taiteellinen työskentely sekä erilaiset tapahtumat.

Kulttuurielämää tuetaan myös myöntämällä erityisapurahoja, joita ovat keskusrahaston Eminentia-apurahat ja Taidetta hoitolaitoksiin -apurahat sekä maakuntarahastojen erityiskohteet, joita ovat mm. Kärkihanke ja apurahat kotiseututyöhön sekä lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan.

Perusopintoja tuetaan hyvin rajoitetusti (ks. kohta Perusopintoihin myönnettävät apurahat). Kokous- ja luentomatkoja rahoitetaan vain poikkeuksellisesti. Myös aputyövoimaa tuetaan rajoitetusti.

Kulttuurirahastolla on myös suunnattuja apurahojen hakuja (esim. Taiteilijoiden liikkuvuusapurahat, Säätiöiden apurahapoolit ja Soitinlainat), joihin voit tutustua kohdassa Haettavat apurahat.

Sivun alkuun

Mihin apurahoja ei myönnetä

Apurahoja ei myönnetä

 • palkanlisänä tai kannustusapurahana
 • pelkästään painatuskuluihin tai äänitteiden monistamiseen
 • perusopintojen opiskelukuluihin (esim. lukukausimaksut) eikä opintoihin sisältyvään opiskelijavaihtoon
 • työharjoitteluun
 • post doc -tutkimukseen ulkomailla lukuun ottamatta alle lukuvuoden pituisia vierailuja (pidempikestoiset vierailut rahoitetaan säätiöiden yhteisen post doc -poolin kautta)
 • säännöllisen julkisen rahoituksen piiriin kuuluville laitoksille ja yhteisöille *
 • voittoa tavoittelevaan liiketoimintaan
 • sosiaalisin perustein tai sosiaalisten tukien lisänä.

Koska apurahoista on kova kilpailu, Kulttuurirahasto ei yleensä myönnä apurahaa hakijalle, jos hänellä on jo olemassa päätösajankohdan jälkeiselle 12 kk:lle rahoitus siihen työhön, johon apurahaa haetaan.

* Kulttuurirahasto ei myönnä apurahoja sellaisten organisaatioiden perustoimintaan, jotka ovat  luonteeltaan julkisrahoitteisia (esim. yliopisto tai vos-rahoitusta nauttiva kaupunginteatteri). Sen sijaan hakukelpoisia ovat organisaatiot, joiden toimintaa rahoitetaan valtion tai kunnan harkinnanvaraisin avustuksin.

Sivun alkuun

Minkälaisia apurahoja myönnetään

Apurahat jakaantuvat työskentelyapurahoihin ja kuluapurahoihin.

Työskentelyapuraha on tarkoitettu henkilökohtaisiin elinkustannuksiin tietylle ajanjaksolle. Sen hakemiseksi edellytetään työsuunnitelma, mutta ei yksityiskohtaista tulo- ja menoarviota apurahan tulevasta käytöstä. Myös työryhmä voi hakea työskentelyapurahaa siten, että sen jäsenet jakavat apurahan keskenään. Kunkin työryhmän jäsenen työskentelyn osuus tulee eritellä hakemuksessa. Yhteisö ei voi hakea työskentelyapurahaa.

Henkilökohtainen työskentelyapuraha (myös kolmivuotinen) myönnetään enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Tästä poikkeuksena on kohdassa Erityiskohteet kuvattu Tohtorikoulutettavan yhteisrahoitus.

Kuluapurahalla katetaan hankkeesta tai projektiluonteisesta toiminnasta syntyviä kuluja, kuten arkeologisen kaivauksen tai teatteriproduktion kuluja, ja yksittäisiä hankintoja, kuten soittimia. Kun haet kuluapurahaa hankkeelle, on tärkeää sisällyttää hakemukseen koko hankkeen yksityiskohtainen, kattava tulo- ja menoarvio.

Samalla hakemuksella voi hakea sekä työskentely- että kuluapurahalla katettavia eriä. Tällaisia ovat esim. taiteellinen työskentely ja keramiikkauunin hankinta, väitöskirjatyö ja sen edellyttämä laboratoriopalveluiden käyttö tai tanssiproduktioon sisältyvä taiteellinen työskentely ja tilavuokrat, lavasteet ym. tuotantoon liittyvät kulut. On mahdollista, että apuraha myönnetään sekä työskentelyyn että kuluihin. On myös mahdollista, että apuraha myönnetään vain työskentelyyn tai vain kuluihin.

Sivun alkuun

Kuinka suurta apurahaa voit hakea

Työskentelyapurahan ”mittayksikkö” on kuukausi. Hakemasi apurahan määrään vaikuttaa siis työskentelyn kesto, joka tyypillisimmillään on yksi vuosi. Vuoden työskentelyapuraha on 24 000 euroa, paitsi tohtoreille tieteelliseen työskentelyyn 28 000 euroa. (Ks. taulukko kohdassa Haettavan apurahan määrä ja erittely.)

Kuluapuraha lasketaan euroina. Myönnettävät määrät ovat suuruudeltaan muutamasta tuhannesta eurosta jopa yli 200 000 euroon. Yli 100 000 euron apurahoja myönnetään keskusrahastosta vuosittain vain muutamia, yli 50 000 euron apurahoja parikymmentä. Kilpailu suurista hankerahoista on erittäin kova. Voit tutustua aiempiin myöntöpäätöksiin Kulttuurirahaston kotisivulla kohdassa Myönnetyt apurahat.

Keskusrahastosta myönnettävän apurahan alaraja on 3 000 euroa lukuun ottamatta perusopintoja. Maakuntarahastoista myönnettävän apurahan alaraja on 2 000 euroa.

Merkittäviä kulttuurihankkeita voidaan tukea huomattavan suurilla apurahoilla. Rahoitus myönnetään korkeintaan kolmeksi vuodeksi. Hakemuksen tulo- ja menoarviossa tulee esittää vuosittaiset kustannukset hankkeen koko kestoajalta. Kuluosuuksien lisäksi tulee eritellä jokaisen hankkeessa työtä tekevän henkilön osuus euroina ja kuukausina.

Työskentelyapurahasta, joka on myönnetty vähintään 4 kk:n työskentelyyn, noin 15 % on tarkoitettu lakisääteiseen sosiaaliturvaan. Työskentelyapuraha kattaa myös tavanomaiset matka-, materiaali-, laite- ja työhuonekulut (vuosiapurahasta korkeintaan 4 000 euroon asti).

Sivun alkuun

Kuka voi hakea apurahaa

Apurahaa voi hakea

a)    henkilö yksin omaan työskentelyyn ja/tai hankkeen kuluihin
b)    useammasta henkilöstä koostuva työryhmä ryhmän jäsenten työskentelyyn
        ja/tai hankkeen kuluihin
c)    rekisteröity yhteisö (esim. yhdistys tai osuuskunta) hankkeen kuluihin.

Suurin osa apurahoista myönnetään yksityishenkilöille ja työryhmille. Rekisteröidyt yhteisöt voivat hakea apurahoja erilaisten kulttuurihankkeiden toteuttamiseen.

Jos apurahaa haetaan työryhmän jäsenten työskentelyyn, myös hakijan (hakemuksen allekirjoittajan eli työryhmän vastuuhenkilö) tulee olla haettavalla apurahalla työtä tekevä työryhmän jäsen. Hän myös vastaa mahdollisesti myönnettävästä apurahasta Kulttuurirahastolle sekä tarvittaessa eläkelaitokselle (Mela) ja verottajalle. Työryhmän jäseniksi sopivia apurahansaajia ovat vain tieteellistä tai taiteellista työtä tekevät henkilöt. Muu hankkeessa tehtävä työ tulee korvata palkkana, palkkiona tai ostaa palveluna.

Jos yhteisön hankkeeseen liittyy työskentelyä, kysymyksessä on apurahan hakeminen palkkaan tai palkkioihin sivukuluineen tai ostopalveluihin eli hankkeen kuluihin. Yhteisöhakijoiksi sopivia ovat muut kuin säännöllisen julkisen rahoituksen piiriin kuuluvat yhteisöt. Voittoa tavoittelevaa liiketoimintaa ei tueta. Toiminimelle myöntämisen sijaan apuraha myönnetään henkilökohtaisena.

Tutkijat
Kulttuurirahasto myöntää tieteen apurahoja ensisijaisesti henkilökohtaisina työskentelyapurahoina. Tutkimusryhmän johtaja ei siis voi hakea apurahaa väitöskirjan tai pro gradu -työn tekijälle eikä post doc -tutkijalle. Sen sijaan hän voi antaa suosituksensa henkilökohtaisen hakemuksen tueksi.

Apuraha voidaan myöntää tohtoritasoisena vain väitelleille tai väittelyluvan saaneille hakijoille.

Vaikka Kulttuurirahasto myöntää tieteen apurahoja ennen kaikkea henkilökohtaisina työskentelyapurahoina väitöskirjaa tai väitöksen jälkeistä tutkimusta varten, apurahaa voi poikkeustapauksissa (ja vain erityisillä perusteilla) hakea koko tutkimusryhmälle. Tutkimushankkeella tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia yli kahden hengen työryhmien tutkimushankkeita sekä kaksihenkisten työryhmien monivuotisia hankkeita. Tutkimusryhmän jäsenet eivät tällöin voi hakea henkilökohtaista apurahaa samaan hankkeeseen.

Kun apurahaa haetaan koko tutkimushankkeelle myös hakijan (hakemuksen allekirjoittaja eli työryhmän vastuuhenkilö) tulee olla apurahansaaja ja ottaa vapautta ansiotyöstä. Korvaus tieteellisestä työstä tulee maksaa apurahoina, jotka tulee eritellä kaikilta ryhmän jäseniltä hankkeen tulo- ja menoarviossa. Dosenteilla ja professoreilla apurahan suuruus on sama kuin tohtoreilla. (Ks. hakuoppaan kohta Haettavan apurahan määrä ja erittely.)

Hankerahoitus myönnetään korkeintaan kolmeksi vuodeksi. Apuraha maksetaan yhdelle työryhmän vastuuhenkilön osoittamalle pankkitilille.

Taiteilijat
Kulttuurirahasto myöntää taiteen apurahoja monimuotoisesti sekä henkilökohtaiseen työskentelyyn että työryhmille ja yhteisöille erilaisten hankkeiden toteuttamiseen. Työryhmän tulee tehdä vain yksi hakemus koko produktiolle kuluineen. Yhteistuotannolle ei voi hakea rahoitusta sekä työryhmänä että henkilökohtaisin hakemuksin. Hakemus voi sisältää myös tuottajan työskentelyn apurahalla, jos tuottaja on osa hankkeen taiteellista työryhmää.

Jos työryhmän jäsenelle myönnetään henkilökohtaisella hakemuksella kokovuotinen työskentelyapuraha, hän ei voi saada toista työskentelyapurahaa työryhmän hankkeen kestoksi. Kokoaikainen työskentelyapuraha edellyttää vapautta ansiotyöstä. Toista työskentelyapurahaa tai esim. työttömyysetuuksia ei myöskään voi nauttia apurahakauden aikana.

Sivun alkuun

Apuraha vai palkka

Kulttuurirahasto tukee ensisijaisesti henkilökohtaista kokopäiväistä taiteellista tai tieteellistä työskentelyä myöntämällä apurahoja, ei rahoitusta palkkaan. Työskentelyapurahaa ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle eikä maksettavaksi palkkana tai palkkiona.

Apurahasta ei pääsääntöisesti makseta tuloveroa. Verovapaus koskee kuitenkin ainoastaan yksityishenkilöille ja työryhmille myönnettyjä apurahoja. Jos apurahansaajana on rekisteröity yhdistys, sen edelleen maksamat korvaukset tehdystä työstä ovat palkkaa, josta yhteisön tulee suorittaa työnantajan sivukulut. Tämä on syytä ottaa huomioon tulo- ja menoarviota laadittaessa.

Kulttuurirahasto ei rahoita palkanmaksua tilanteissa, joissa työ voidaan toteuttaa apurahoin. Esim. tutkimusryhmän jäsenten tulee olla apurahansaajia eli hakemukseen merkittyjä työryhmän jäseniä. Myös taiteen työryhmien jäsenten esiintymiskorvaukset tulee hakea ilman sivukuluja ja maksaa apurahoina. Palkallista aputyövoimaa sen sijaan ovat tyypillisesti esim. väitöskirjan taittaja ja tutkimusavustaja tai muu hakijatyöryhmään kuulumaton henkilö. Verotonta apurahaa voidaan myöntää vain tieteelliseen ja taiteelliseen työhön.

Sivun alkuun

Miten hankkeen rahoitus kannattaa suunnitella

Kulttuurirahaston apurahalla pyritään varmistamaan hankkeen toteutuminen, mutta suurimmissa hankkeissa on myönteistä, jos rahoituspohja on laaja. Huolellisesti mietitty omarahoitus (esim. pääsylipputulot) luo vaikutelman uskottavasta ja toteuttamiskelpoisesta hankkeesta. Siinäkin tapauksessa, että Kulttuurirahastolta haetaan ainoastaan osarahoitusta, hakemuksessa tulee ilmoittaa selkeästi ja jäsennellysti koko hankkeen kattava tulo- ja menoarvio.

Kulttuurirahasto ei rahoita mitään toimintaa pysyväluonteisesti. Paraskin tutkimusryhmä tai festivaali voi saada rahoitusta ainoastaan muutaman vuoden ajalle yhtäjaksoisesti. Lue tulo- ja menoarviota koskeva ohjeistus kohdasta Millainen on hyvä hakemus.

Sivun alkuun

Mitä sinun tarvitsee tietää lausunnoista

Lausuntojen merkitys erityisesti tieteen hakemuksissa on huomattava. Niillä voi olla merkitystä myös taiteilijauran alkuvaiheessa. Perusopintovaiheessa työnohjaajan lausunto opintomenestyksestä tai työ-/tutkimussuunnitelmasta on pakollinen. Myös jatko-opiskelijoilta edellytetään työnohjaajan lausuntoa. Post doc -vaiheessa lausunto on toivottava.

Ohjeista lausunnonantaja antamaan lausunto Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Lausunnon antaminen edellyttää henkilökohtaisten verkkopankkitunnusten käyttöä. Mikäli lausunnonantajalla ei ole suomalaisia pankkitunnuksia, hän voi antaa lausunnon rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi.

Saat Apurahanhakijan verkkopalvelusta hakemuksellesi tunnuksen, joka on hyvä antaa lausunnonantajalle. Jos hän käyttää sitä verkkopalvelussa, lausunto ohjautuu hakemukseesi automaattisesti.

Keskusrahaston haussa lausunto tulee toimittaa viimeistään 31.10.2017 ja maakuntarahastojen haussa 9.2.2018. Lausunnonantajan verkkopalvelu menee kiinni klo 16 Suomen aikaa. Lausuntoja ei voi jättää verkkopalvelun sulkeuduttua.

Jos lausunnonantaja ei käytä verkkopalvelua lausunnon antamiseen, huolehdi, että saat vapaamuotoisen lausunnon hyvissä ajoin itsellesi. Lataa se hakemuksesi liitteeksi hakuaikana ennen hakemuksen lähettämistä verkossa.

Käsiteltäväksi ei oteta muulla tavoin toimitettuja (esim. postitse tai sähköpostilla lähetettyjä) tai myöhästyneitä lausuntoja.

Hakemuksesi ei välity Kulttuurirahastosta lausunnonantajan katsottavaksi. Hakijalle ei myöskään välitetä lausunta nähtäväksi, eikä tietoa siitä, onko lausunnonantaja jättänyt lausunnon. Jos haluat tietää, millainen lausuntolomake on, käy katsomassa lomaketta Lausunnonantajan verkkopalvelussa.

Sivun alkuun

Mitä työskentelyn vakuuttaminen tarkoittaa

Henkilökohtaisiin työskentelyapurahoihin sisältyy apurahansaajan velvollisuus vakuuttaa oma työskentelynsä, kun vakuuttamisen ehdot täyttyvät. Kokovuotisen työskentelyapurahan saaneet voivat lisäksi täydentää lakisääteistä sosiaaliturvaa vapaaehtoisella henkilövakuutuksella.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela hoitaa apurahansaajien lakisääteistä sosiaaliturvaa eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutuksen osalta. Lakisääteiset vakuutusmaksut sisältyvät vähintään neljän kuukauden taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn myönnettäviin apurahoihin (ks. taulukko kohdasta Haettavan apurahan määrä ja erittely). Apurahansaajan tulee varata apurahastaan noin 15 % vakuutusmaksuihin ja huolehtia itse vakuutusten ottamisesta ja maksamisesta. Lisätietoja saat Melan kotisivuilta www.mela.fi sekä ohjeista apurahansaajalle.

Henkilökohtaisen kokovuotisen apurahan saaneille voidaan myöntää lisäksi noin 200 euron apuraha vapaaehtoiseen lakisääteistä sosiaaliturvaa täydentävään henkilövakuutukseen (sis. tapaturma-, sairauskulu- ja henkivakuutuksen), joka on voimassa myös vapaa-ajalla yhtäjaksoisesti yhden vuoden ensimmäisen apurahaerän nostamisesta.

Lakisääteistä sosiaaliturvaa täydentävää henkilövakuuttamista hoitaa Benefit Advisors Oy. Vakuutus tarjotaan alle 60-vuotiaille henkilökohtaisen kokovuotisen apurahan saaneille. Se sisältää tapaturma-, sairauskulu- ja henkivakuutuksen ja se on voimassa myös vapaa-ajalla yhtäjaksoisesti yhden vuoden ajan. Vakuutuksen turvin voi käyttää yksityistä terveydenhuoltoa pienellä omavastuulla. Vakuutuksen maksamisesta huolehtii Kulttuurirahasto. Sen määrä, noin 200 euroa lisätään myönnettyyn apurahaan jälkikäteen. Ohjeet vakuutuksen hakemiseksi toimitetaan apurahapäätöksen liitteenä.

Sivun alkuun

Yliopistokorvaus

Kulttuurirahasto on solminut kaikkien Suomen yliopistojen kanssa puitesopimuksen apurahansaajien aseman parantamiseksi yliopistoissa. Tämä takaa Kulttuurirahaston apurahansaajille samanlaiset kullakin laitoksella tavanomaiset perusedellytykset kuin vastaavissa tehtävissä työskentelevillä työsuhteisilla tutkijoilla ja tohtorikoulutettavilla. Puitesopimus koskee myös tohtoreita laitoksen harkinnan mukaan.

Tavanomaisilla perusedellytyksillä tarkoitetaan mm. asianmukaisia työ- ja laboratoriotiloja, tietoliikenne-, posti-, tulostus- sekä kirjasto- ja tietopalveluja (aineistojen käyttölisenssien niin mahdollistaessa) siinä määrin kuin ne ovat yleisesti tutkijoiden ja tohtorikoulutettavien käytössä.

Tavanomaisista perusedellytyksistä yliopistolle maksettava yliopistokorvaus sisältyy Kulttuurirahaston vähintään 4 kk:n työskentelyyn myönnettäviin apurahoihin. Sitä ei voi hakea erikseen työskentelyapurahan lisäksi. Yliopistokorvauksen suuruus on 1 600 euroa vuodessa. Apurahansaaja huolehtii itse korvauksen maksamisesta yliopistolle tehtyään ensin yliopiston kanssa henkilökohtaisen sopimuksen.

Jos apurahansaaja ei halua sopia tutkimusedellytyksistä yliopiston kanssa, hän voi apurahan avulla järjestää tarvitsemansa tutkimusedellytykset itse.

Sivun alkuun

Erityiskohteet

Tavanomaisten työskentely- ja kuluapurahojen ohella Kulttuurirahastosta on haettavana alla kuvattuja erikseen määriteltyjä apurahoja.

Kolmivuotiset apurahat

Kulttuurirahasto myöntää vuosittain noin 30 kolmivuotista apurahaa eri hakualoille. Maakuntarahastoista niitä voidaan myöntää rahaston hoitokunnan harkinnan mukaan. Jos haet kolmivuotista apurahaa, laadi työsuunnitelma koko kolmen vuoden ajalle.

Koska kolmivuotisia apurahoja voidaan myöntää vain rajattu määrä, on mahdollista että sinulle myönnetään vuosiapuraha. Kolmivuotisuudesta ei tällöin ole mainintaa apurahapäätöksessä.

Kolmivuotisena myönnetyn apurahan toisen tai kolmannen vuoden apurahaa ei haeta keskusrahaston yleisen haun yhteydessä lokakuussa. Erilliset ohjeet jatkohakemuksen tekemisestä ovat Kulttuurirahaston kotisivuilla.

Jos apuraha myönnetään kolmivuotisena maakuntarahastosta, jatkorahoitusta haetaan maakuntarahastojen yleisessä haussa 10.1.‒9.2.

Sivun alkuun

Tohtorikoulutettavan yhteisrahoitus

Kulttuurirahasto tarjoaa tohtorikoulutettaville mahdollisuuden yhdistää apuraha palkalliseen työsuhteeseen, niin että ne yhdessä mahdollistavat  kokopäiväisen jatko-opiskelun.

Tässä tukimuodossa tohtorikoulutettava, jolla on 56 %:n työsuhde yliopistoon tai muuhun tutkimuslaitokseen, voi hakea Kulttuurirahaston kokovuotista työskentelyapurahaa (24 000 euroa) käytettäväksi kahdessa vuodessa. Vastaavasti puolivuotista työskentelyapurahaa (12 000 euroa) voi hakea 12 kuukaudeksi.

Hakemukseen on hyvä liittää työnantajan lausunto järjestelyn toteutumisesta. Apurahan käyttöaikaa on kuitenkin mahdollista muuttaa jälkikäteenkin ottamalla yhteyttä Kulttuurirahaston toimistoon.

Sivun alkuun

Perusopintoihin myönnettävät apurahat

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusopintoihin voi hakea apurahaa vasta opintojen loppuvaiheessa lopputyön (esim. pro gradu) erityiskustannuksiin. Apurahat ovat suuruudeltaan 1 000–4 000 euroa. Niitä ei myönnetä perusopintojen opiskelukuluihin (esim. ulkomaisten yliopistojen lukukausimaksuihin) eikä opintoihin sisältyvään opiskelijavaihtoon kuten Erasmus-ohjelmaan.

Kulttuurirahasto ei tue opintoja siltä osin kuin ne ovat kustannettavissa muun rahoituksen (opintotuki ja asumislisä, opintolaina, Fullbright- tai muu vastaava rahoitus) turvin. Jos kokonaisrahoituksessasi on perusteltu vajaus, esitä hakemuksessasi selkeä tulo- ja menoarvio koko lukuvuoden ajalta.

Sivun alkuun

Keskusrahaston erityisapurahat

Keskusrahastosta lokakuussa haettavia erityisapurahoja ovat Eminentia- ja Taidetta hoitolaitoksiin -apurahat.

Eminentia
Vuosittain jaetaan hakemusten perusteella yksi tai useampi 25 000 euron Eminentia-apuraha varttuneille tieteenharjoittajille ja taiteilijoille käytettäväksi johonkin seuraavista tarkoituksista:

 • tieteellisen tai taiteellisen elämäntyön ja siitä saadun kokemuksen pohdiskelevaan kirjoittamiseen
 • tieteiden- tai taiteidenvälisyyden edistämiseen
 • aloitteelliseen työskentelyyn kulttuurin yhteiskunnallisen merkityksen lisäämiseksi.

Eminentia-apuraha mahdollistaa esim. kirjallisen työskentelyn tai retrospektiivisen näyttelyn.

Apuraha on tarkoitettu työskentelyyn virkavapaana omasta ansiotyöstä. Eläke ei estä hakemasta apurahaa.

Taidetta hoitolaitoksiin
Tukimuodon tavoitteena on edistää hoitoa tai erityistä tukea tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen tai soveltavan taiteen keinoin. Hanke voi toteutua niin hoito- ja hoivalaitoksissa kuin niiden ulkopuolellakin. Mahdollisia kohteita ovat esim. palvelutalot ja erilaiset päiväkeskukset, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön yksiköt, lastensuojelun yksiköt, kotona asuvat ikäihmiset jne.

Erityisapurahaa voivat hakea taiteilijat, työryhmät ja yhteisöt. Hakemuksia arvioitaessa painotetaan seuraavia näkökulmia: hanke lisää taiteen merkitystä toimintaympäristön arjessa, hanke on taiteellisesti korkeatasoinen ja sillä on hyvät edellytykset tuottaa pysyviä vaikutuksia. Taidetta hoitolaitoksiin -hankkeissa on tärkeää myös, että hoitoa ja tukea tarvitsevien yksilöiden ja ryhmien erityistarpeet ymmärretään ja tätä ymmärrystä hyödynnetään edesauttamaan ihmisten tasa-arvoista kohtaamista.
 
Hakemukseen tulee liittää yhteistyötahon alustava sitoutuminen hankkeeseen sekä yhteystiedot. Hankesuunnitelmassa tulee kuvata, mitä on tarkoitus tehdä, kenen voimin ja kenelle sekä miten kohderyhmä osallistetaan mukaan toimintaan. Tulo- ja menoarvio tulee kuvata erillisessä liitteessä (ellei kyseessä ole pelkästään henkilökohtaisen työskentelyapurahan hakeminen).

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Maakuntarahastoista 10.1.‒9.2. haettavia erityiskohteita ovat apurahat kotiseututyöhön, lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan sekä Kärkihankkeisiin. Lisäksi maakuntarahastoilla voi olla omia painotuksia, joista on tietoa Kulttuurirahaston kotisivuilla.

Kotiseututyö
Maakuntarahastot myöntävät apurahoja kotiseututyön ja paikalliskulttuurin sekä kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyviin hankkeisiin. Kotiseututyöksi katsotaan kotiseudun kulttuuriperinnön tallennus ja sen esitteleminen, paikallisyhteisöjen ja yhdistysten historiikit, paikalliseen kulttuuri- ja luontoympäristöön suuntautuvat hankkeet sekä aiheeseen liittyvät näyttelyt, tapahtumat yms. Paikalliskulttuuriin liittyvää tieteellistä tutkimusta ei katsota kotiseututyöksi.

Lasten ja nuorten kulttuuritoiminta
Maakuntarahastoista myönnettäviä apurahoja lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan voivat hakea mm. opettajat tai lapsi-, koululais- ja nuorisoryhmien vetäjät. Apurahoja ei myönnetä säännöllisen julkisen rahoituksen piiriin kuuluville laitoksille tai yhteisöille. Apurahoja ei myönnetä kouluille, vaikka hanke voi toteutua koulun tiloissa.

Apurahoilla voidaan tukea esim. kerhotoimintaa, lasten ja nuorten taide- ja tiedepäiviä, musiikki- ja teatteriesityksiä tai kuvataide- ja valokuvaprojekteja. Apurahoja ei myönnetä leirikouluihin, luokkaretkiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Kärkihanke
Tavanomaista suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin myönnetään vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena vähintään 20 000 euron apurahana.

Maakuntarahastoilla voi olla tarkempia linjauksia, mitä hankkeilta odotetaan (esim. hankkeet liittyvät maakuntarahaston erityisiin painopistealueisiin, hankkeissa tehdään kuntarajat ylittävää yhteistyötä tai hankkeet kokoavat laajasti kulttuurin harrastajia ja ammattilaisia yhteisiin tuotantoihin). Linjauksiin voi perehtyä Kulttuurirahaston kotisivuilla.

Osa maakuntarahastoista myöntää isoille hankkeille huomattavasti suurempaakin rahoitusta, ja rahoitusta voi käyttää myös monivuotisena.

Keskusrahaston lisärahoitus maatalouteen
Kulttuurirahasto myöntää lokakuun 2017 haussa noin miljoonan euron lisärahoituksen tutkimuksiin, jotka koskevat kestävää, biologisia vuorovaikutuksia hyödyntävää maataloutta. Lue lisää täältä.

Sivun alkuun

Hakemuslomake

Tee apurahahakemus hakuaikana (keskusrahasto 1.‒31.10., maakuntarahastot 10.1.‒9.2.) Apurahanhakijan verkkopalvelussa. Palvelu sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa.

Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi. Jos sinulla ei ole suomalaisia verkkopankkitunnuksia, voit rekisteröityä palvelun käyttäjäksi. Täytä lomake huolellisesti niiltä osin kuin se koskee omaa hankettasi. Lisää liitetiedostot. Lähetä hakemus liitteineen verkkopalvelussa.

Sivun alkuun

Hakemuksen rakenne

Verkkopalvelussa oleva hakemus koostuu seuraavista sivuista:
Hakemus, Hakija, Apuraha, Työsuunnitelma, Ansiot, Muu rahoitus, Liitteet, Sitoumus, Lähetys.

Täytettyäsi hakijasivun voit täyttää muut sivut valitsemassasi järjestyksessä. Tiedot tallentuvat automaattisesti siirryttäessä sivulta toiselle.

Hakemusta ei tarvitse tehdä alusta loppuun kerralla. Se on aluksi luonnos ja täydennettävissä lähettämishetkeen asti.   

Voit esikatsella hakemustasi lomakemuodossa. Esikatselussa tarvittavan Adobe Reader -ohjelman voit ladata ja asentaa esim. verkkopalvelussa olevasta linkistä.

Sivun alkuun

Hakija

Hakijana voi olla henkilö yksin, useammasta henkilöstä koostuva työryhmä tai rekisteröity yhteisö (esim. yhdistys tai osuuskunta). Huomaathan, että verkkopalvelussa pyydettävät tiedot muuttuvat tämän valinnan mukaan.
 
Hakiessasi apurahaa työryhmälle täytä hakijasivu ryhmän vastuuhenkilön tiedoilla. Vastuuhenkilö vastaa mahdollisesti myönnettävästä apurahasta Kulttuurirahastolle sekä tarvittaessa eläkelaitokselle (Mela) ja verottajalle. Ilmoita työryhmän kokoonpano (tieteellistä tai taiteellista työtä hankkeessa tekevät henkilöt) hakemuksessa.

Rekisteröidyltä yhteisöltä vaaditaan Y-tunnus tai yhdistysrekisterinumero. Jos yhteisöä ei ole rekisteröity, hakemus tulee laatia työryhmänä.

Henkilöiden ja työryhmien apurahojen maksatuksesta sopimista varten Kulttuurirahasto tarvitsee apurahansaajan henkilötunnuksen. Sen antaminen jo hakuvaiheessa nopeuttaa asiointia huomattavasti.

Sivun alkuun

Apuraha

Apuraha-sivulla pyydettäviä tietoja ovat mm. hakuala, apurahan käyttötarkoitus, haettavan apurahan määrä, apurahakauden pituus, nimikkorahasto ja hakemuksen luokitus.

Merkitse työn suorituspaikka, jos kyseessä on yliopiston tai korkeakoulun laitos tai muu vastaava. Merkitse myös työn suoritusmaa, jos työ tehdään pääosin muualla kuin Suomessa. Jos kuulut tutkimusryhmään, ilmoita tutkimusryhmän johtajan nimi.

Luettele henkilöt (1‒3), joilta pyydät lausunnon. (Lisätietoja lausunnoista kohdassa Mitä sinun tarvitsee tietää lausunnoista.)

Hakemuksen ala
Valitse tarjolla olevista hakualoista se, jolla toimivien asiantuntijoiden haluat ensisijaisesti lukevan hakemuksesi. Mieti tätä erityisen tarkkaan, jos työsi liikkuu vakiintuneiden tieteen- ja taiteenalojen välimaastossa. Hakuala ratkaisee, minkä alan asiantuntijat hakemuksesi arvioivat. Tarvittaessa perustele valintasi ja tarjoa vaihtoehtoisia hakualoja työsuunnitelmasi tiivistelmän alussa. Toimi näin myös useampien taiteen tai tieteen alojen yhteishankkeissa sekä taiteen ja tieteen yhteishankkeissa.

Muutamia huomioita alavalinnoista:

Perusopinnot
Valitse luettelosta Tieteen ja taiteen perusopinnot, jos teet perusopintovaiheen lopputyötä (esim. pro gradu). Jos haet apurahaa muuhun kuin lopputyöhön, valitse kuitenkin oma tieteen tai taiteen alasi. Huomaa, että apurahoja ei myönnetä esim. ulkomaisten yliopistojen lukuvuosimaksuihin eikä opintoihin sisältyvään opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun. (Lisätietoja opintoapurahoista kohdassa Perusopintoihin myönnettävät apurahat.)

Tietokirjat, elämäkerrat ja tieteellisen kirjallisuuden kääntäminen
Valitse luettelosta sopiva tieteen tai taiteen ala teoksen aiheen tai henkilön taustan mukaan, jos haet apurahaa tieteellisen kirjallisuuden kääntämiseen, yleistajuisen tietokirjan, elämäkerran tai muun julkaisun kirjoittamiseen.

Kotiseututyö
Valitse luettelosta sopiva tieteen tai taiteen ala, jos haet maakuntarahastoista 10.1‒9.2. haettavaa apurahaa kotiseututyöhön (esim. historia, kulttuurien tutkimus tai jokin taiteen aloista).

Sivun alkuun

Apurahan käyttötarkoitus
Kirjoita apurahan käyttötarkoitus suomenkielisenä niin lyhyesti ja yleistajuisesti, että sitä voidaan käyttää julkisessa tiedotuksessa. Viittaus työsuunnitelmaan ei riitä. Käyttötarkoituksesta tulee käydä ilmi, mistä hakemuksessa on kysymys. Jos esim. haet apurahaa soittimen hankintaan tai mestarikurssille osallistumiseen, mainitse instrumentti. Jos haet apurahaa näyttelyn järjestämiseen, kirjoita käyttötarkoitukseen ”näyttelyn järjestämiseen”, ei vain näyttelyn nimeä.

Esimerkkejä

 • maaseudun palveluja käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen
 • ilman epäpuhtauksia käsittelevään väitöskirjatyöhön Yhdysvalloissa
 • keramiikkauunin hankintaan
 • kirjalliseen työskentelyyn
 • kamarimusiikkitapahtuman järjestämiseen
 • marjojen terveysvaikutusta käsittelevään pro gradu -työhön
 • sellonsoiton mestarikurssille osallistumiseen

Haettavan apurahan määrä ja erittely
Haettavan apurahan määrän on perustuttava tulo- ja menoarvioon. Jos haet vain työskentelyapurahaa, erillistä tulo- ja menoarviota ei tarvitse laatia. Jos haet työskentelyapurahan lisäksi kuluapurahaa tai pelkästään kuluapurahaa, laadi hakulomakkeessa olevan erittelyn lisäksi selkeä taulukko, jossa tulo- ja menopuoli ovat yhtä suuret.

Henkilökohtaisen kokovuotisen työskentelyapurahan määrä on 24 000 euroa eli 2 000 euroa kuukaudessa. Tohtoreilla kokovuotiseen tieteelliseen työskentelyyn tarkoitettu apuraha on 28 000 euroa.

Vähintään neljän kuukauden työskentelyyn myönnettävä apuraha sisältää lakisääteiset vakuutusmaksut sekä tavanomaiset matka-, materiaali-, laite- ja työhuonekustannukset. Tavanomaiseksi kuluksi katsotaan myös yliopistoille tarvittaessa maksettava yliopistokorvaus (ks. kohta Yliopistokorvaus).

Vakuutusmaksuja (n. 15 %) ja edellä kuvattuja tavanomaisia kuluja (vuosiapurahasta korkeintaan 4 000 euroon asti) ei tarvitse eritellä hakemuksen kohdassa Apurahan määrä. Riittää, että merkitset koko summan kohtaan Työskentelyapuraha seuraavan taulukon mukaisesti (suluissa tohtoreiden apuraha tieteelliseen työskentelyyn):

kk kk
12 24 000 (28 000) 6 12 000 (14 000)
11 22 000 (25 500) 5 10 000 (11 500)
10 20 000 (23 500) 4 8 000 (9 500)
9 18 000 (21 000) 3 6 000 (7 000)
8 16 000 (18 500) 2 4 000 (5 000)
7 14 000 (16 500)    

Taulukon mukainen apuraha on tarkoitettu kokopäiväiseen päätoimiseen työskentelyyn. Tohtorikoulutettavan yhteisrahoitusta lukuun ottamatta Kulttuurirahasto rahoittaa ensisijaisesti kokopäiväistä työskentelyä.

Jos haet kuluapurahaa tai työskentelyapurahan lisäksi apurahaa tavanomaista suurempiin kuluihin, erittele haettavan apurahan määrä hakulomakkeelle annettuun tilaan.

TYÖSKENTELY

 • Työskentelyapurahalla tarkoitetaan edellä esitetyn taulukon mukaista taiteellisen tai tieteellisen työskentelyn osuutta apurahasta. Merkitse tähän kohtaan myös työryhmän yhteenlaskettu apurahatyöskentelyn osuus koko apurahasta.

KULUT

 • Matka-apurahaa voi hakea apurahahankkeeseen liittyviin poikkeuksellisiin matkakustannuksiin. Erillisiä kokous- ja luentomatkoja tuetaan vain poikkeuksellisesti.
 • Materiaali- ja laitekuluja ovat taiteen aloilla suurehkot hankinnat, esim. soittimet, ja tieteen aloilla esim. nuorten, aloittavien tutkimusryhmien suuret laitehankinnat.
 • Aputyövoimalla ja ostopalveluilla tarkoitetaan hankkeen toteuttamiseksi välttämätöntä työpanoksen hankintaa. Jos apurahaa käytetään aputyövoiman palkkaamiseen, on otettava huomioon verotus sekä sosiaaliturvamaksut. Merkitse tähän kohtaan myös työryhmän tai yhteisön maksamat palkat ja palkkiot sivukuluineen.
 • Muilla kuluilla tarkoitetaan esim. tilavuokria.

Apurahalla tehtävän työn kesto
Tämä hakemuksen kohta on tarkoitettu Myel-vakuutettavan työskentelyn kartoittamiseen.

Merkitse hakemukseen apurahalla tehtävään työhön käytettävä aika täysinä kuukausina. Kolmivuotisen apurahan hakijat merkitsevät kestoksi 12 kuukautta.

Merkitse työryhmän yhteenlaskettu työskentelyaika kuukausina silloin, kun vähintään yksi ryhmän jäsen tekee työtä hankkeessa neljä kuukautta tai enemmän. Merkitse se hakemukseen, vaikka työskentely olisi kausittaista tai osa-aikaista. Tämä auttaa laskemaan myös työryhmän työskentelyyn haettavan apurahan määrän.

Älä merkitse kestoa, jos haet apurahaa vain kuluihin.

Esimerkki: Työryhmässäsi on neljä henkilöä, joista kaksi tekee taiteellista työtä vuoden pituisessa hankkeessasi 4 kk (8 000 euroa), yksi 2 kk (4 000 euroa) ja yksi osa-aikaisesti 2 kk (2 000 euroa). Hakemukseen merkittävä työskentelyn kesto on tällöin 12 kk ja haettavan työskentelyapurahan määrä 22 000 euroa.

Nimikkorahastot
Suomen Kulttuurirahasto muodostuu yleisrahastosta sekä lahjoituksiin ja testamentteihin perustuvista nimikkorahastoista, joista jaetaan apurahoja vuosittain tai harvemmin. Luettelo tänä vuonna jakovuoroisista rahastoista ja niiden tarkoituksista on Kulttuurirahaston kotisivuilla.

Nimikkorahastot jakavat apurahoja lahjoittajiensa toivomiin, usein tarkasti määriteltyihin tarkoituksiin. Näiden alojen ulkopuolelle jääviä hankkeita tuetaan käyttötarkoitukseltaan vapaista varoista.

Jos löydät kotisivuilla olevasta luettelosta hakemuksesi alaan erityisen sopivia jakovuorossa olevia nimikkorahastoja, joilla on tarkasti määritelty tarkoitus (esim. Raija Hellsten-Laineen rahasto tukee naispuolisten novellistien tai lyyrikoiden työskentelyä ulkomailla), kannattaa ne kirjata lomakkeeseen. Tämä ei kuitenkaan ole apurahansaannin edellytys.

Jos hakemasi apurahan määrä on suurempi kuin nimikkorahaston jakosumma, nimikkorahastoa ei ole syytä mainita.

Hakulomakkeessa olevasta luettelosta voit valita korkeintaan kolme nimikkorahastoa. Muita sopivia käyttötarkoitukseltaan rajattuja vaihtoehtoja voit mainita työsuunnitelman tiivistelmässä.

Sivun alkuun

Työsuunnitelma ja sen tiivistelmä

Hakemuksen liitteeksi ladattava työsuunnitelma voi olla korkeintaan 6 sivua (sivumäärä ei sisällä sisällys- ja lähdeluetteloa).

Työsuunnitelmassa tulee kuvata

 • työn tausta, tavoite ja merkitys
 • suorituspaikka
 • tämänhetkinen vaihe
 • toteuttamissuunnitelma
 • tulo- ja menoarvio*
 • aikataulu.

*Tulo- ja menoarvio voi olla osa työsuunnitelmaa, mutta on suositeltavaa antaa se myös erillisenä liitteenä. Sitä ei kuitenkaan tarvitse laatia lainkaan, jos apurahaa haetaan vain henkilökohtaiseen työskentelyyn.

Laadi lisäksi työsuunnitelmasta tiivistelmä hakemuslomakkeessa annettuun tilaan. Kuvaa siinä lyhyesti ja yleistajuisesti mihin tarkoitukseen haet apurahaa ja miten ja missä aikataulussa toteutat suunnitelmasi. Jos mahdollista kerro myös, miksi rahoituksen saaminen on tärkeää ja miksi juuri sinä (tai työryhmä tai yhteisö) voit toteuttaa tämän hankkeen. Vakuuta faktoilla ja näkemykselläsi.

Hakemuslomakkeessa tiivistelmälle annettu tila on rajallinen (6 000 merkkiä välilyönteineen). Voit seurata tilan täyttymistä Esikatselu-toiminnon avulla.

Älä käytä työsuunnitelman tiivistelmässä taulukoita tai pitkiä luetteloita. Ne menettävät helposti muotonsa ja vievät kohtuuttomasti tilaa.

Jos työsuunnitelma mahtuu kokonaisuudessaan hakemuslomakkeessa annettuun tilaan, sitä ei tarvitse oheistaa erillisenä liitteenä.

Kiinnitä erityistä huomiota kieliasuun ja ymmärrettävyyteen. Asiantuntija ei välttämättä ole juuri sinun erityisosaamisesi asiantuntija, siksi yleistajuisuus on tärkeää. Kannattaa luettaa työsuunnitelma kollegoilla ja tiivistelmä jopa asiaa tuntemattomalla naapurilla. Kerro selkeästi, mitä aiot tehdä.

Jos olet saanut Kulttuurirahastosta aiemmin rahoitusta samalle hankkeelle, muista selvittää hakemuksessa hankkeen edistymistä ja haetun apurahan suhdetta aiempaan rahoitukseen.

Lue Yleistä apurahoista

Sivun alkuun

Ansiot

Ansioluettelo tai CV on annettava erillisenä liitteenä. Nosta siitä enintään kuusi hankettasi tukevaa ansiota ja merkitse ne hakemukseen. Toimi samoin julkaisujen kanssa. Annettu tila on rajallinen ja edellyttää asian tiivistämistä.

Työryhmän ansioiksi sopivat vain haettavalla apurahalla hankkeessa työskentelevien ryhmän jäsenten ansiot.

Yhteisöltä pyydetään Ansiot-sivulla yhteisön aiemman toiminnan tiivistä esittelyä.

Sivun alkuun

Muu rahoitus

Luettele hakemuksessa aiemmin saamasi tai työryhmän tai yhteisön aiemmin saamat enintään kuusi apurahaa kolmelta viime vuodelta. Jos haet apurahaa työryhmälle, voit luetella sekä työryhmän yhdessä saamat aiemmat apurahat että yksittäisten työryhmän jäsenten henkilökohtaiset apurahat.

Ilmoita hakemuksessa mahdollisesti vireillä olevat hakemukset samaan tai muuhun tarkoitukseen. Ilmoita myös asemasi tohtorikoulutettavana eli onko tohtorikoulutettavan tehtäväsi kokonaan tai osittain rahoitettu ja mille ajalle rahoitus on tarkoitettu. Kerro myös, onko hakemus palkalliseen tehtävään vireillä.

Kokopäiväiseen työskentelyyn myönnettävä apuraha edellyttää vapautta ansiotyöstä. Jos kuitenkin suunnittelet tai tiedät tekeväsi enemmän kuin 25 % kokopäiväisestä apurahatyöhön käytettävästä työajasta ansiotyötä, merkitse hakemukseen, että olet työsuhteessa apurahakauden aikana, kirjoita lisäselvitys tilanteesta työsuunnitelmaasi ja suhteuta hakemasi työskentelyapurahan määrä apurahatyöhön käytettävään työaikaan. Ks. kohdat Haettavan apurahan määrä ja erittely ja Apurahalla tehtävän työn kesto.

Jos rahoitustilanteesi muuttuu hakuajan päättymisen jälkeen, ilmoita siitä Apurahanhakijan verkkopalvelussa. Ks. kohta Hakemuksen hallinta.

Sivun alkuun

Liitteet

Lataa liitteet hakemukseen hakuaikana. Lausunnonantaja jättää lausunnot Lausunnonantajan verkkopalveluun erikseen omilla tunnuksillaan. (Ks. lausuntoja koskeva ohjeistus kohdasta Mitä sinun tarvitsee tietää lausunnoista.)

Hakemukseen tulee sisältyä alla luetellut liitteet.

Yhteisöhakijat:

 • työ- tai tutkimussuunnitelma (tätä ei tarvita erillisenä liitteenä, jos asia mahtuu kokonaisuudessaan hakemuslomakkeessa annettuun tilaan)
 • tulo- ja menoarvio
 • viimeinen hyväksytty tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase ilman liitteitä sekä tilintarkastuskertomus)

Taiteen hakijat (ei taiteellinen tutkimus):

 • työ- tai tutkimussuunnitelma (tätä ei tarvita erillisenä liitteenä, jos asia mahtuu kokonaisuudessaan hakemuslomakkeessa annettuun tilaan)
 • tulo- ja menoarvio (tätä ei tarvita, jos apurahaa haetaan vain henkilökohtaiseen työskentelyyn)
 • ansioluettelo tai curriculum vitae (2–3 henkilön työryhmässä kaikilta ryhmän jäseniltä, yli 3 henkilön työryhmässä vastuuhenkilöltä ja hänen lisäkseen 1–2 keskeiseltä henkilöltä)
 • visuaalisen alan taiteilijoilla kuvia töistä (1–5 kpl) ja mahdollinen linkki sähköiseen portfolioon
 • Taidetta hoitolaitoksiin -apurahan hakijoilta yhteistyötahon alustava sitoutuminen hankkeeseen sekä yhteystiedot

Tieteen hakijat (ml. taiteellinen tutkimus):

 • työsuunnitelma (tätä ei tarvita erillisenä liitteenä, jos asia mahtuu kokonaisuudessaan hakemuslomakkeessa annettuun tilaan)
 • tulo- ja menoarvio (tätä ei tarvita, jos apurahaa haetaan vain henkilökohtaiseen työskentelyyn)
 • ansioluettelo tai curriculum vitae (2–3 henkilön työryhmässä kaikilta ryhmän jäseniltä, yli 3 henkilön työryhmässä vastuuhenkilöltä ja hänen lisäkseen 1–2 keskeiseltä henkilöltä)
 • perusopintojen opinnäytetyön tekijöiltä opintosuoritusote (esim. WebOodista)
 • jatko-opiskelijoilta opintosuoritusote (esim. WebOodista) ja kopio tutkintotodistuksesta tai kopiot haettavan apurahan kannalta oleellisista todistuksista (kopioiden ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja)
 • post doc -vaiheessa kopio tutkintotodistuksesta tai väittelylupa
 • aineistonhallintasuunnitelma (ei pakollinen) on suositeltavaa antaa käyttämällä Tuuli-työkalua https://www.dmptuuli.fi/

Liitteitä pyydetään ensisijaisesti pdf-tiedostoina. Järjestelmä ottaa vastaan myös tiedostomuodot .txt .rtf  .doc .docx .xls .xlsx .bmp .jpg .jpeg .gif .png .tif .tiff. Yksittäisen liitteen koko voi olla korkeintaan 3 MB.

Kaikki hakemuksen liitteet tulee lähettää Apurahanhakijan verkkopalvelussa yhdessä hakemuksen kanssa määräaikaan mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita liitteitä tai hakemuksia ei oteta huomioon. Poikkeuksen muodostavat tutkintotodistukset ja väittelyluvat, jotka on myönnetty hakuajan umpeuduttua. Ks. kohta Hakemuksen hallinta.

Sivun alkuun

Sitoumus

Suomen Kulttuurirahasto edellyttää, että sitoudut noudattamaan hakemisen yhteydessä annettuja ohjeita, ilmoittamaan Kulttuurirahastolle hakemusten käsittelyn aikana muualta saamastasi vastaavasta rahoituksesta ja toimimaan esittämäsi suunnitelman mukaisesti. Kulttuurirahasto edellyttää myös, että sitoudut apurahansaajan ohjeisiin, jos apuraha myönnetään. Ohjeet apurahan saaneille ovat Kulttuurirahaston kotisivuilla.

Sitoumuksen lisäksi Kulttuurirahasto edellyttää, että vakuutat hakemuksessa antamasi tiedot oikeiksi ja annat suostumuksesi luovuttamiesi tietojen ja asiakirjojen käyttöön hakemusten arviointi- ja päätösprosessissa. Rahasto edellyttää myös, että hyväksyt sen, että tieto myönnettävästä apurahasta voidaan ilmoittaa muille rahoittajatahoille (säätiöt, taidetoimikunnat) ennen julkistamista päällekkäisten myöntöjen välttämiseksi.

Apurahasta tulee antaa selvitys verkossa sen käyttämisen jälkeen, viimeistään vuoden kuluttua apurahan loppuun maksamisesta. Apurahan selvittämättä jättäminen aiheuttaa esteen tulevien apurahojen saamiselle.

Sivun alkuun

Lähetys

Osa hakemuksessa pyydettävistä tiedoista on pakollisia. Palvelu estää hakemuksen lähettämisen, kunnes puuttuvat tiedot on lisätty.

Esikatsele hakemusta lähetettyäsi sen. Jos huomaat korjattavaa, peruuta lähetys, muokkaa hakemusta ja lähetä se uudestaan hakuaikana. Hakuajan päätyttyä tämä ei ole mahdollista.

Varmista, että lähettämisen jälkeen hakemuksesi tila järjestelmässä on ”lähetetty”. Kun hakemus on lähetetty ja hakuaika on päättynyt, tila muuttuu ”vastaanotetuksi” (hakuajan päättymistä seuraavan arkipäivän aikana).

Sivun alkuun

Hakemuksen hallinta

Hakuajan päättymisen jälkeen Hakemus-sivulle avautuu Hakemuksen hallinta -toiminto. Sen kautta

 • sinun on ilmoitettava muualta saamastasi rahoituksesta vastaavaan tarkoitukseen (esim. toinen apuraha, palkka, aikuiskoulutustuki tai palkallinen tohtorikoulutettavan tehtävä). Ilmoittamatta jättäminen voi johtaa myönnetyn apurahan peruuttamiseen tai sen määrän tarkistamiseen.
 • voit muuttaa haettavan apurahan määrää.
 • voit peruuttaa hakemuksen käsittelyn.
 • voit liittää hakemukseen tutkintotodistuksen tai väittelyluvan, jos haet apurahaa tohtoritasoisena ja kyseinen asiakirja myönnetään hakuajan päättymisen jälkeen (keskusrahaston haussa toimitettava tammikuun loppuun mennessä; maakuntarahastojen haussa toimitusajankohdat tulee tarkistaa kyseessä olevasta rahastosta).

Sivun alkuun