Apurahat ja painopisteet

Pirkanmaan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1.–9.2.2018 klo 16.00.

Apurahoja haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa.

Apurahojen painopistealueet

Pirkanmaan Kulttuurirahasto myöntää apurahoja taiteelliseen työskentelyyn, tieteellisiin jatko-opintoihin ja tutkimukseen sekä erilaisiin kulttuurihankkeisiin ja kotiseututyöhön.  

Tuemme oivaltavia ja korkeatasoisia hankkeita, nousevia ja uudistavia kykyjä, eri tavoin marginaaliin jääviä aloja ja tapahtumia sekä lähikulttuuria.

Apurahaa voivat hakea pirkanmaalaiset tai Pirkanmaan hyväksi työtä tekevät yksityishenkilöt, työryhmät tai yhteisöt, yhteisöt lähinnä erilaisten tiede-, taide- ja kulttuurihankkeiden toteuttamiseen.

Rahoitamme suuriakin taiteen ja tieteen hakemuksia, kunhan työsuunnitelma on kiinnostava ja hankkeen budjetti mitoitettu realistisesti.

Vuonna 2018 jaetaan apurahoina yhteensä 1 249 000 euroa. Yleisrahastosta myönnetään apurahoja kaikille kulttuurielämän aloille. Lasten ja nuorten kulttuurille on varattu merkittävä summa ja kulttuurin Kärkihankkeeseen vähintään 40 000 euroa. Olemme valmiit tukemaan merkittävällä summalla myös monitieteisen tutkimushankkeen käynnistämistä tai toteuttamista.

Yleisrahaston kautta haettavina ovat myös Eeva ja Jouko Järvisen nimikkoapurahat syöpälasten hyvinvoinnin edistämiseen, 30 000 euroa, ja syövän eliminoimiseen johtaviin tutkimuksiin, 30 000 euroa. Jos haet Eeva ja Jouko Järvisen nimikkoapurahoja, merkitse tieto tästä hakemukseesi.

Lahjoittajan nimeä kantavista nimikkorahastoista myönnetään apurahoja lahjoittajien määrittelemille aloille yhteensä 528 000 euroa.

Nimikkorahasto on hyvä merkitä, jos jokin jakovuoroisista nimikkorahastoista tukee hakemuksesi alaa tai käyttötarkoitusta. Tämä koskee erityisesti Pirkanmaan Sydäntutkimusrahaston apurahoja sekä Matti ja Helvi Heikkilän rahaston apurahoja. Jälkimmäinen tukee pälkäneläisten, Pälkäneellä syntyneiden tai siellä koulua käyneiden nuorten opiskelua yliopistossa, korkeakouluissa ja ammattiin valmistavissa oppilaitoksissa. Tarkoitukseltaan yleistä nimikkorahastoa ei ole syytä merkitä.  

Maakuntarahastosta myönnettävän apurahan alaraja on 2 000 euroa. Ohjesäännön salliessa opintoapurahan summa voi olla tätä pienempi.

Elinkustannusten kattamiseen tarkoitettujen henkilökohtaisten apurahojen kuukausikohtaiset summat ja ohjeet ovat luettavissa hakuohjeissa. Kokopäiväiseen työskentelyyn tarkoitettu apuraha edellyttää vapautta ansiotyöstä. Apurahalla työskentelyn voi aloittaa vasta hoitokunnan myöntökokouksen jälkeen.

Monitieteinen tutkimushanke

Pirkanmaan rahasto haluaa kannustaa tutkijoita uudenlaiseen yhteistyöhön, uusiin kumppanuuksiin ja kunnianhimoisiin avauksiin eri tieteen alojen välillä.

Pirkanmaan rahasto on valmis tukemaan monitieteistä tutkimushanketta selvästi tavanomaista suuremmalla summalla huomioiden hankkeen työsuunnitelman ja kustannusarvion. Hankkeeseen voi hakea myös jatkorahoitusta, jos se sitä vaatii ja jos se etenee suunnitellusti ensimmäisellä rahoituskaudella. Samaa hanketta voidaan tukea enimmillään kolmen vuoden ajan.

Erityisapurahaa monitieteisen tutkimushankkeen käynnistämiseen tai toteuttamiseen haetaan kuten muitakin Pirkanmaan rahaston apurahoja Apurahanhakijan verkkopalvelussa.

Jos haet erityisapurahaa,

– valitse hakulomakkeesta kohta Erityisapuraha > Monitieteinen hanke

– valitse hakemuksen alaksi se, joka lähinnä vastaa hankkeen alaa

– mainitse työsuunnitelman alussa kaikki alat, joiden edustajia hankkeessa työskentelee.

Muut hakuohjeet koskevat soveltuvin osin myös monitieteistä apurahaa.

Hakuohjeita

Tutustu ennen hakemuksen täyttämistä hakuoppaan tämänvuotisiin ohjeisiin ja Pirkanmaan rahaston hoitokunnan määrittelemään toimintatahtoon.

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa. Hakemukset kannattaa toimittaa hyvissä ajoin. Järjestelmä sulkeutuu 9.2.2018 kello 16.00.

Lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa viimeistään 9.2.2018 kello 16.00. Jos lausunto on toimitettu paperisena hakijalle, hänen tulee skannata se hakemuksensa liitteeksi.

Hakemuksia ja lausuntoja ei voi jättää verkkopalvelun sulkeuduttua. Käsiteltäväksi ei oteta postitse, faksilla tai sähköpostilla lähetettyjä eikä myöskään toimistoon tuotuja tai myöhästyneitä hakemuksia ja lausuntoja.

Työryhmien ja yhteisöjen hankkeet

Työryhmän tulee tehdä vain yksi hakemus koko tutkimushankkeelle tai produktiolle kuluineen. Tutkimushankkeelle tai yhteistuotannolle ei haeta rahoitusta sekä työryhmänä että henkilökohtaisin hakemuksin.

Jos yhteisö on osallisena toisessa laajemmassa hankkeessa, jolle haetaan tai on haettu rahoitusta, siitä on kerrottava hakemuksessa selkeästi. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mistä hankkeesta on kysymys ja miten hankkeet liittyvät toisiinsa.

Hakemuksen ala

Valitse tarjolla olevista hakualoista se, jolla toimivien asiantuntijoiden haluat ensisijaisesti lukevan hakemuksesi. Hakuala ratkaisee, minkä alan asiantuntijat hakemuksesi arvioivat. Mieti tätä erityisen tarkkaan, jos työsi liikkuu vakiintuneiden tieteenalojen (esimerkiksi solubiologia/biolääketiede) ja taiteenalojen (esimerkiksi kuvataiteet ja säveltaiteet) välimaastossa. Tarvittaessa perustele valintasi ja tarjoa vaihtoehtoisia hakualoja työsuunnitelmasi tiivistelmän alussa. Toimi näin myös useampien taiteen tai tieteen alojen yhteishankkeissa sekä taiteen ja tieteen yhteishankkeissa.

Post doc -tutkimus ulkomailla

Maakuntarahastojen haussa voi hakea apurahaa vain alle lukuvuoden kestävään post doc -tutkimukseen ulkomailla. Vähintään lukuvuoden pituisiin vierailuihin tarkoitettuja apurahoja haetaan säätiöiden yhteisen apurahapoolin kautta.

Muu rahoitus

Ilmoita hakemuksessa mahdollisesti vireillä olevat hakemukset samaan tai muuhun tarkoitukseen. Ilmoita myös asemasi tohtorikoulutettavana eli onko tohtorikoulutettavan tehtäväsi kokonaan tai osittain rahoitettu ja mille ajalle rahoitus on tarkoitettu. Kerro myös, onko hakemus palkalliseen tehtävään vireillä.

Hakemusten käsittelyn aikana muualta vastaavaan tarkoitukseen saadusta rahoituksesta (esim. toinen apuraha, palkka tai aikuiskoulutustuki) ja palkallisesta tohtorikoulutettavan tehtävästä on ilmoitettava välittömästi Apurahanhakijan verkkopalvelun kautta.

Ilmoittamatta jättäminen voi johtaa myönnetyn apurahan peruuttamiseen tai sen määrän tarkistamiseen. Verkkopalvelun kautta voit myös tarvittaessa muuttaa haettavan apurahan määrää tai peruuttaa hakemuksen.

Käyttöselvitykset aiemmista apurahoista

Apurahansaaja laatii selvityksen apurahan käytöstä vuoden kuluessa apurahan loppuun maksamisesta. Varmistathan, että käyttöselvitykset hakijan mahdollisesti aiemmin saamista apurahoista on tehty, sillä selvityksen laiminlyöminen saattaa vaarantaa apurahan saantimahdollisuudet.

 

Apurahaneuvontaa järjestetään 24.1.2018 Pirkanmaan rahaston toimistolla osoitteessa Mastontie 6, Ylöjärvi. Ovet ovat avoinna kello 15–18, eikä tilaisuuteen tarvitse ilmoittautua.

 

Tiedustelut

sähköpostiosoitteesta pirkanmaa@skr.fi

tai puhelimella asiamies Silja Minkkinen-Poikolainen, p. 050 385 7610, arkisin klo 9.30–11.30 ja

sihteeri Kati Vastamäki, p. 050 385 7601, arkisin klo 12.30–16

 

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Tieto myönnetystä apurahasta ja vuosijuhlakutsu 11.5.2018 järjestettävään vuosijuhlaan postitetaan apurahan saaneille viikolla 16.  Sähköpostitse lähetetään ilmoitus sekä myönteisistä että kielteisistä päätöksistä kaikille sähköpostiosoitteensa jättäneille.

Apurahat julkistetaan vuosijuhlassa, jonka jälkeen tiedot myönnetyistä apurahoista lisätään rahaston kotisivuille.
 

Apurahan käyttötarkoitus

Apurahapäätös tehdään hakemuksen tietojen perusteella, joten hakemus tulee täyttää huolellisesti ja sen tulee sisältää riittävät tiedot. Apurahansaaja ei saa ilman etukäteen saatua kirjallista lupaa käyttää saamaansa apurahaa muuhun kuin hakemuksessa eriteltyyn, päätöksen pohjana olleeseen käyttötarkoitukseen. Käyttötarkoituksen muutoslupia myönnetään vain erikoistapauksissa. Mikäli apurahan käyttötarkoitus ei toteudu, apuraha voidaan peruuttaa. Lisätietoja asiamieheltä.