Tutkitun tiedon roolia yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on viime vuosina pohdittu paljon ja tutkimuksen ja päätöksenteon suhdetta tukemaan on luotu uusia rakenteita ja rahoitusvälineitä, jotka voivat vaikuttaa tähän suhteeseen merkittävästi tulevaisuudessa. Melko vähän kuitenkin tiedetään siitä, kuinka paljon tutkittu tieto vaikuttaa yhteiskunnallisen päätöksenteon eri lohkoilla ja miten tilanne on muuttunut viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana. Hakuaika oli 15.2.-27.3.2018.

Suunnattu rahoitushaku

Suomen Kulttuurirahasto avaa suunnatun rahoitushaun, Tutkittu tieto ja päätöksenteko -ohjelman, näitä kysymyksiä tarkasteleville tutkimushankkeille. Yksivuotisten hankkeiden toivotaan lähestyvän asiaa empiirisesti esimerkiksi tarkastelemalla joitakin yhteiskunnallisen päätöksenteon alueita, keräämällä niitä kuvaavia aineistoja ja analysoimalla kertynyttä dataa. Kysymystä ei ole rajoitettu lainvalmisteluun tai ministeriötason päätöksentekoon: hankkeet voivat kohdistua päätöksenteon eri tasoihin. Erityisesti toivotaan hankkeita, jotka yksittäisten paljon esillä olleiden esimerkkien sijasta tarkastelisivat vähemmälle huomiolle jäänyttä yhteiskunnallisen päätöksenteon hiljaista valtavirtaa. Millä mekanismeilla tutkittu tieto välittyy päätöksentekoon sen eri muodoissa, lainsäädäntötyöstä kunnallishallintoon, viranomaisohjeisiin ja yksittäisiin hallintopäätöksiin? Samaten ajalliset vertailut esimerkiksi 20–30 vuoden ajalta olisivat erityisen kiinnostavia. Hankkeissa voidaan esittää ehdotuksia uudistuksiksi, mutta pääpaino on nykytilanteen analyysissa.

Rahoitettavien hankkeiden edellytetään asettavan keräämänsä aineiston avoimesti saatavaksi sekä kirjoittavan työnsä pohjalta yhteenvetoraportin. Tämän lisäksi hankkeita kannustetaan tieteellisten julkaisujen tuottamiseen. Rahoitettujen hankkeiden odotetaan myös osallistuvan Tutkittu tieto ja päätöksenteko ‑ohjelman verkostoitumistilaisuuksiin, joissa pyritään saattamaan tutkimusryhmiä yhteistyöhön ja löytämään uusia näkökulmia tutkimuskysymyksiin. Kulttuurirahasto tekee haun järjestämisessä yhteistyötä Suomen Akatemian kanssa.

Hakuohjeet

Ohjelman haku on kaksivaiheinen: aiehaku, johon toimitetaan lyhyet hakemukset, ja jatkoon valituille hakemuksille varsinainen haku.

Aiehaku

Suomenkielinen aiehakemus tehdään käyttäen Suomen Kulttuurirahaston hakujärjestelmää (www.skr.fi/haku). Hakemuksen pituus on 6 000 merkkiä välilyönteineen. Hakemuksessa kuvataan lyhyesti tutkimuskysymys, aineistot, käytettävät menetelmät ja tutkimusryhmän rakenne. Hakemuksessa tulee selkeästi perustella se, miten tutkimus vastaa rahoitushaun tavoitteisiin. Hakemukseen liitetään tutkimusryhmän johtajan cv (enintään 4 sivua). Johtajan tulee olla väitellyt tutkija.

Aiehakemus tulee toimittaa viimeistään 27.3.2018. Ohjelman ohjausryhmä valitsee toiselle kierrokselle valittavat hankkeet käyttäen mahdollisesti ulkopuolisia arvioijia.

Varsinainen haku

Hakijoille tiedotetaan aiehaun tuloksesta 23.4. mennessä. Toisen kierroksen hakemukset jätetään toukokuun puolivälissä ja päätökset rahoitettavista hankkeista tehdään kesäkuun puoliväliin mennessä. Ohjausryhmä saattaa keskustella toiselle kierrokselle valittujen hakijoiden kanssa hakuprosessin aikana.  Projektien rahoituskausi voi alkaa 1.8.2018—1.1.2019 välisenä aikana.

Varsinaisessa hakemuksessa työsuunnitelman pituus voi olla 6—12 sivua (sisältäen sisällysluettelon ja viitteet). Työsuunnitelman rakenteen tulee olla seuraava:

  • Tutkimuskysymys
  • Aineisto ja sen keruu
  • Menetelmät
  • Aineiston avaaminen myöhempään käyttöön
  • Kustannusarvio

Kustannusarvio

Hankkeiden kesto on yksi vuosi ja ohjeellinen suuruusluokka noin 100 000 €. Kustannusarvio muodostuu tutkijoiden palkoista, joissa sivukuluprosenttina tulee käyttää enintään 40 % ja yleiskuluina 20 %. Käytännössä henkilötyövuosia voi olla 1–2, niin että hankkeessa työskentelee ainakin yksi kokopäiväinen tutkija.

Lisätietoja

Hausta järjestetään informaatiotilaisuus Suomen Akatemiassa 7.3. klo 13.00—15.00. Tilaisuuteen
pyydetään ilmoittautumaan Outi Ala-Honkolalle viimeistään 28.2.2018 sähköpostiosoitteeseen etunimi.sukunimi@aka.fi

Lisätietoja hausta antaa Suomen Kulttuurirahaston yliasiamies, prof. Antti Arjava,
sähköposti: etunimi.sukunimi@skr.fi puh. 09 6128 1234.