Mikael Agricola -mitali

1994
Kouluneuvos Martti Ulkuniemi

H. G. Porthan -mitali

1999
Akatemiaprofessori Heikki Ylikangas