Kirjatalkoissa mukana olevat kunnat 

13.4.2012

Kirjatalkoiden tavoitteet lisätä ja monipuolistaa kuntien kirjahankintoja saavutettiin. Suomen Kulttuurirahaston noin 3,5 miljoonan euron tuen kannustamana kunnat lisäsivät itse kirjahankintojaan yli 8,8 miljoonaa euroa vuosina 2008–2011 vuosien 2005–2006 tasoon verrattuna. Kulttuurirahaston tuella ja kuntien omalla lisäyksellä kirjastoihin saatiin noin 974 000 kirjaa lisää. 

Kirjatalkoot käänsi kirjahankinnat kasvuun (tiedote)

Boktalko har lett till ökade bokinköp (presmeddelande)

Kuntien kirjahankinnat vuosina 1990-2011

Kuntien kirjahankintojen kasvu vuosien 2005-2006 tasosta

Kirjahankintojaan eniten lisänneet kunnat

Kirjatalkoiden tuella vuonna 2011 hankitut kirjat lajeittain

Kuntien kirjahankintakulujen muutos maakunnittain

Kirjatalkoiden 100 suosituinta nimikettä vuonna 2011

 

26.4.2011

Kirjatalkoot-tukea voi saada 155 kuntaa vuonna 2011. Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska litteratursällskapet i Finland ovat päättäneet jatkaa Kirjatalkoot-hanketta vielä tämän vuoden ajan. Hankkeen aikana kirjastoille on hankittu jo lähes 500.000 lisäkirjaa.

Kirjatalkoilla kirjastoille jo lähes 500.000 lisäkirjaa (tiedote)

Biblioteken har redan köpt närmare 500 000 fler böcker tack vare Boktalko (pressmeddelande)

Kirjatalkoot-tuki 2011 (taulukko)

 

23.9.2010

Kirjatalkoot jatkuvat vuonna 2011. Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska litteratursällskapet i Finland ovat päättäneet jatkaa Kirjatalkoot-hanketta vielä vuoden 2011 ajan. Tukea voivat tietyillä ehdoilla hyödyntää kaikki Suomen kunnat eli myös ne kunnat, jotka eivät ole olleet mukana Kirjatalkoissa aiemmin tai ovat jättäytyneet siitä kesken pois.

Kirjatalkoot jatkuvat vuonna 2011, kaikki kunnat voivat saada tukea (tiedote)

Boktalko förlängs till år 2011, alla kommuner har möjlighet att få stöd (pressmeddelande)

Kirjatalkoiden tuki kunnille 2011 (taulukko)

 

11.5.2010

Kirjatalkoiden toinenkin tukivuosi onnistui hyvin. Tukea käytettiin noin 840 000 euroa, jolla kirjastoihin hankittiin 40 000 kirjaa. Hankkeen kahden vuoden aikana manner-Suomen kunnat ovat lisänneet kirjahankintojaan, vuonna 2009 toteutuneet kirjahankinnat olivat arvoltaan yhteensä 25,2 miljoonaa euroa. Määrä on 8,2 % suurempi kuin hankkeen vertailuvuosien 2005/2006 keskiarvo.

Kirjatalkoiden tukea hyödynnetty jo 2 miljoonaa euroa (tiedote)

Av Boktalkostödet har redan 2 miljoner euro utnyttjats (pressmeddelande)

Kirjojen hankintakulut 2009 ja tuki 2010

  

2.6.2009

Kirjatalkoiden ensimmäinen tukivuosi meni aivan odotusten mukaan. Tukea käytettiin yli 1,1 miljoonaa euroa, jolla kirjastojen kirjavalikoimia kartutettiin yhteensä yhteensä noin 60.000 kirjalla. Hankkeen jatkon kannalta keskeinen tavoite, kuntien omien kirjahankitamäärärahojen nostaminen onnistui lähes 80 prosentissa kunnista. Koko maassa kunnat lisäsivät kirjahankintoja vuonna 2008 yhteensä 9,4 prosenttia vuoden 2005/2006 keskiarvosta, kun tavoite oli 10 prosenttia.

Kirjatalkoilla jo 60.000 kirjaa kirjastoille (tiedote)

Redan 60.000 fler böcker på biblioteken tack vare Boktalko (pressmeddelande)

Laskelma maakunnittain

Määrärahoja supistaneet ja ennallaan pitäneet kunnat

Kirjahankinnat 2008 vs. vertailutaso ja tuki 2009

Kirjastojen kokoelmat, lainaus ja kirjahankinnat 2008

 

17.11.2008 

Jo 373 kuntaa eli lähes 96 prosenttia Manner-Suomen kunnista on hyödyntänyt Suomen Kulttuurirahaston Kirjatalkoot-suurhankkeen tukea kirjahankinnoissaan. Lokakuun loppuun mennessä tilattujen  kirjojen rahallinen arvo on yhteensä lähes 0,9 miljoonaa euroa.

Kirjatalkoiden tuella hankittu jo 47.000 kirjaa kirjastoihin

47.000 böcker har redan köpts till biblioteken med Boktalkomedel

 

6.6.2008

Kirjatalkoot-suurhankkeen ensimmäinen vuosi on käynnistynyt odotetusti. Tammi-huhtikuussa 2008 kirjastot ovat hankkineet talkootuella yli 11.000 kotimaista kirjaa. Tästä kaunokirjallisuuden osuus on yli 6.600 ja tietokirjallisuuden noin 4.400 kirjaa.

Kirjatalkoiden avulla jo yli 11.000 kirjaa kirjastoihin

Liite: TOP 20

Biblioteken har redan köpt in över 11 000 böcker med hjälp av Boktalko

Bilaga: TOP 20

 

13.3.2008

Kaikkien Kirjatalkoisiin osallistuvien kuntien kirjastoihin on toimitettu Kirjatalkoista kertovia julisteita. Julisteet on tehty suomen, ruotsin ja saamen kielillä.
Julisteita voi katsella täältä

 

4.12.2007

Kaikkiaan 402 kuntaa koko maan yhteensä 416 kunnasta ilmoittautui mukaan Kirjatalkoisiin. Ilmoittautumisaika päättyi 30.11.2007. Hankkeen ulkopuolelle jääneet kunnat ovat pääosin pieniä, ja niissä asuu alle prosentti Suomen väestöstä.

Kirjatalkoisiin ilmoittautui yhteensä 402 kuntaa  
Totalt 402 kommuner anmälda till Boktalko

 

17.9.2007

Kunnilta odotetaan kirjamäärärahojen nostoa jo vuodelle 2008 - Kuntien ilmoittautuminen Kirjatalkoot-hankkeeseen on kesän aikana edistynyt niin, että syyskuun puoliväliin mennessä 329 kuntaa eli yli 80 prosenttia on mukana Kirjatalkoissa.

Kirjatalkoot-hankkeessa mukana jo 329 kuntaa:
Kunnilta odotetaan kirjamäärärahojen nostoa jo vuodelle 2008

329 kommuner har redan anmält sig som deltagare i Boktalko:
Kommunerna väntas öka sina bokanslag redan för år 2008

 

19.6.2007
Kirjatoimittaja valittu

Kesäkuun puoliväliin mennessä yhteensä 270 kuntaa on ilmoittautunut mukaan.

Lisää kuntia Kirjatalkoot-hankkeeseen
Fler kommuner har nu gått med Boktalko

 

30.5.2007

Lähes kaksi kolmasosaa kunnista ilmoitti mukaantulostaan Kulttuurirahastolle jo toukokuussa. Ilmoittautumisaika jatkuu 30.11.2007 saakka.

Kulttuurirahaston Kirjatalkoot -hanke etenee suunnitellusti
Projektet Boktalko avancerar enligt planerna

 

25.4.2007
Vuonna 2008 tukirahaa yli miljoona euroa
Kuntien ilmoittautumisia Kirjatalkoot-hankkeeseen odotetaan

Kirjatalkoot-hankkeen ensimmäisenä varsinaisena toimintavuonna 2008 rahoittajien tuki on kullekin kunnalle 5 % kirjaston kirjahankintakulujen vuosien 2005/2006 keskiarvosta eli yhteensä runsaat miljoona euroa.

Yleisten kirjastojen tilastosta koottujen tietojen mukaan kunnat käyttivät kirjahankintoihin vuonna 2006 yhteensä 23,5 miljoonaa euroa, mikä on 1,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2005. Vertailusta käy ilmi, että vuonna 2006 yhteensä 389 kunnasta 175 on lisännyt kirjahankintojaan, 156 kunnassa kirjaostot ovat supistuneet ja 58 kunnassa hankinnat ovat pysyneet edellisen vuoden tasolla. Kirjastojen kirjahankintojen kehityksessä on eri kunnissa huomattavia eroja.

Kulttuurirahasto on lähettänyt kunnanjohtajille ja kirjastotoimen johtajille pyynnön kuntien ilmoittautumisesta mukaan hankkeeseen. Ilmoittautumisia toivotaan jo 7.5.2007 mennessä, jotta rahoittajilla olisi tieto hankkeen laajuudesta kirjantoimittajien kanssa toukokuun aikana käytäviä neuvotteluja varten. Ehdoton takaraja ilmoittautumiselle on 30.11.2007. Lukuisat kunnat ovat jo tehneet periaatepäätöksen mukaan lähtemisestä.

Lisää tietoja kuntien kirjahankinoista alla olevissa tiedostoissa sekä yleisten kirjastojen tilastoissa.

Kulttuurirahasto odottaa kuntien ilmottautumisia Kirjatalkoisiin
Kuvaus Kirjatalkoiden toteuttamisesta
Kulttuurirahasto väntar in anmälningar till Boktalko från kommunerna
Hur Boktalkot genomförs
Kirjahankintojen yhteenveto
Kirjahankintakulut asukasta kohti
http://tilastot.kirjastot.fi/

 

27.2.2007

Kulttuurirahaston kirjatalkoot -hanke julkistettiin Kulttuurirahaston vuosijuhlassa 27.2.2007. Yliasiamies Antti Arjava totesi, että suomalainen kirjastolaitos on todettu monissa tutkimuksissa ainutlaatuisen onnistuneeksi. Kirjojen lainaus Suomessa on kansainvälisessä vertailussa omaa luokkaansa.

Viime vuosina tietotekniikaltaankin vahvasti kehittyneenä kirjastolaitos nauttii yleisön arvostusta ja tavoittaa kaikista kulttuuripalveluista laajimmin koko kansan, sekä sosiaalisesti että maantieteellisesti.

Kirjastojen toimintaa kuitenkin varjostaa se, että kirjojen hankintamäärät ovat vähentyneet jopa yli kolmanneksella 20 vuodessa. "Tämän kehityksen kääntäminen myönteiseen suuntaan on Kulttuurirahaston Kirjatalkoiden keskeinen tavoite", Antti Arjava painottaa.

Kirjatalkoot kannustaa kuntia lisäämään kirjahankintojaan
Kirjahankintojen kehitys
"Boktalko" ska förmå kommunerna att köpa fler böcker
Bokinköpens utveckling