Tieteellisesti kiinnostavien ja yhteiskunnallisesti laajakantoisten aiheiden käsittelemiseen. Seuraava Argumenta-haku järjestetään 10.-31.8.2018.

Argumenta on rahoitusmalli, jonka tarkoitus on löytää merkittävien tutkimusaiheiden avoimiin kysymyksiin tieteellisesti ja tieteiden välisesti kestäviä argumentteja. Argumentat ovat poikkitieteellisiä hankkeita, joissa tarkastellaan laaja-alaisesti kilpailevia näkökulmia teorioihin ja käytäntöihin. Tavoitteena on saattaa keskustelujen tulokset julkisuuteen ja päättäjien saataville siten, että ne voivat vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Arviointiriteerit

Argumentan kriteerit ovat:

  1. Aihe on sekä tieteellisesti kiinnostava että yhteiskunnallisesti laajakantoinen.
  2. Aiheeseen liittyy tieteellisesti kiistanalaisia kysymyksiä, joista pyritään muodostamaan kokonaiskuva eri tieteenalojen välisessä keskustelussa.
  3. Hanke tähtää julkisen keskustelun lisäämiseen ja syventämiseen aiheen tiimoilta tai suoraan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttamiseen hankkeessa löydettyjen tieteellisten perusteluiden avulla.

Argumentan lähestymistapa on korostetusti tieteiden välinen. Usein samaa ongelmaa tutkitaan eri tieteenaloilla, mutta yhteistä kieltä ratkaisujen hahmottamiseksi on vaikea löytää. Argumentan tarkoituksena on tuottaa tutkijoiden välisen keskustelun kautta uusia vastauksia ja johtopäätöksiä yhteiskunnallisesti haastaviin kysymyksiin ja viestiä nämä tulokset tieteen sisäpiiriä laajemmalle yleisölle.

Mihin rahoitusta voi hakea?

Argumentan keskeisenä toimintamallina on seminaarien ja mahdollisten työpajojen kokonaisuus, johon voi liittyä myös muuta toimintaa. Rahoitusta ei ole tarkoitettu varsinaiseen tutkimustyöhön, vaan sitä voi hakea kattamaan seminaarien ja muiden tapahtumien järjestämisen sekä viestinnän kuluja. Rahoituksen määrä yhdelle hankkeelle on n. 100 000–150 000 euroa.

Kun suunnitellun hankkeen painotus on julkisen keskustelun herättämisessä, budjettiin tulee varata määräraha vaikuttajaviestinnän ammattilaisten käyttöön hankkeen aikana.

Kun suunnitellun hankkeen painotus on suoraan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen pyrkimisessä, hankkeen tuloksista laaditaan julkista materiaalia, joka on tarkoitettu yhteiskunnallisten päättäjien käyttöön ja työkaluksi aiheen syvällisempään tarkasteluun. Budjetissa tulee varata määräraha vaikuttajaviestinnän tarkoituksiin.

Argumenta-hakemuksen laatiminen

Apurahahakemus tehdään tieteellisen hanketyöryhmän nimissä. Työryhmässä tulee mielellään olla edustettuna hankkeen kattamat eri tieteenalat. Yksi työryhmän jäsenistä toimii hankkeen vastuuhenkilönä.

Apurahahaku on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on avoinna 10.–31.8.2018 Kulttuurirahaston verkkopalvelussa. Haku sulkeutuu klo 16 viimeisenä hakupäivänä. Hakemuksessa esitetään lyhyt työsuunnitelma (korkeintaan kolme sivua), alustava viestintäsuunnitelma sekä vastaukset siihen, miten hanke vastaa Argumentan kriteereihin. Hakulomake ohjaa hakemuksen täyttämisessä.

Päätökset toiseen vaiheeseen valituista hankkeista ilmoitetaan hakijoille 12.10. mennessä. Toisen vaiheen haku umpeutuu 9.11. ja apurahapäätöksistä tiedotetaan 30.11. mennessä.

Toisen vaiheen hakukaavake noudattaa ensimmäisen kierroksen muotoa. Työsuunnitelma, budjetti ja viestintäsuunnitelma tulee päivittää ja täsmentää. Kun suunnitellun hankkeen painotus on yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen pyrkiminen, viestintäsuunnitelmassa tulee kuvata hankkeen tuottamien päättäjien käyttöön tarkoitettujen julkaisujen luonne sekä jakelun kanavat.

Mikäli hankkeen viestintäsuunnitelma katsotaan puutteelliseksi, voidaan rahoitettavaksi valikoidulta hankkeelta vaatia päivitetty vaikuttajaviestintäsuunnitelma, joka tulee hyväksyä Kulttuurirahastossa ennen kuin myönnettyä apurahaa voidaan nostaa tai käyttää. Viestintäsuunnitelman tuottamiseen voidaan myöntää muun hankerahoituksen lisäksi 5 000 euron apuraha. Tätä apurahaa ei voi käyttää hakijatyöryhmän suunnittelupalkkioksi.

Raportointi

Apurahaselvitys tehdään Apurahansaajan verkkopalvelussa. Selvitys erääntyy vuoden kuluttua ensimmäisen apurahaerän nostamisesta. Mikäli hanke jatkuu eräpäivän yli, voitte pyytää eräpäivän siirtämistä kolmen kuukauden päähän hankkeen päättymisestä. Raportista on käytävä ilmi hankkeen keskeinen sisältö, seminaarit, tapahtumat, osallistujamäärät, arvio hankkeen onnistumisesta ja viestinnällisten tavoitteiden saavuttamisesta sekä selvitys apurahan käytöstä kulutyypeittäin eriteltynä erillisellä liitteellä.

Tähän mennessä on rahoitettu 17 Argumenta-hanketta. Hankkeisiin voi tutustua sivun oikeassa laidassa olevien linkkien kautta.

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Johanna Ruohonen, 09 6128 1247, johanna.ruohonen(at)skr.fi