Suomen Kulttuurirahaston hallitus on käynnistänyt kolme uutta Argumenta-hanketta yhteensä 570.000 eurolla tutkijoiden ja tieteiden välisen keskustelun herättämiseksi.

Suomalainen kaupunki tapahtumapaikkana kokoaa yhteen keskustelemaan suomalaisia ja ulkomaisia tutkijoita, päättäjiä ja poliitikkoja, elinkeinoelämän ja kansalaisjärjestöjen edustajia, kaupunkiaktivisteja ja kansalaisia. Viiden seminaarin aiheita ovat kaupunkien taloudellinen kasvu, reuna-alueet, ekologisuus, monikulttuurisuus ja eurooppalainen kaupunki. Seminaareissa, yleisötilaisuuksissa ja verkkosivuilla etsitään näkökulmia parempaan kaupunkiin.

Hanke sai 170.000 euroa, ja sitä vetää Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitos.

Demokratia ja sosiaaliset innovaatiot -hankkeen tavoitteena on tuottaa uudentyyppisiä avauksia demokratiaa ja sosiaalisia innovaatioita koskevassa keskustelussa. Samalla pyritään solmimaan keskusteluyhteys aihetta koskevan huippututkimuksen ja suomalaisten päätöksentekijöiden välille. Verkostoitumisella tähdätään pitkäjänteisiin yhteistyösuhteisiin ja niiden pohjalta myöhemmin muotoutuviin tutkimusohjelmiin. Seminaarisarjaan ei kuitenkaan liity eikä sen puitteissa harjoiteta tutkimusta.

Hankkeen toteuttaa 200 000 euron tuella Tampere Klubi yhteistyössä Helsingin, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistojen kanssa.

Biomassan kestävä käyttö -hankkeessa kootaan eri tieteenalojen tutkijoita keskustelemaan ja pohtimaan Suomen biomassavarojen rajallisuutta, käytön priorisointia sekä kestävyyttä. Hankkeen päätehtävä onkin löytää uusia, tieteellisesti kiinnostavia lähestymistapoja keskeisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemiseksi. Kestävyyden eri ulottuvuuksien huomioiminen on esim. nopeasti kehittyvässä luonnonvaroja käyttävässä liiketoiminnassa erittäin tärkeää.

Keskustelufoorumi pyrkii tuottamaan vastauksia ja linjauksia, joita voidaan käyttää muun muassa energia-alan kehitys-toiminnassa. Hankkeessa tähdätään myös uusien, poikkitieteellisten tutkimusryhmien syntyyn osallistuvien organisaatioiden kesken.

Hanketta rahoitetaan 200 000 eurolla, ja vetovastuu on Jyväskylän yliopistolla, yhteistyössä mukana ovat Joensuun yliopisto, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus , Metsän-tutkimuslaitos, Suomen ympäristökeskus , Tilastokeskus sekä Valtion teknillinen tutkimuskeskus.

Argumenta on Suomen Kulttuurirahaston rahoitusmalli, jonka tarkoitus on luoda tutkijoiden ja tieteiden välistä keskustelua ajankohtaisista ja merkittävistä tutkimusaiheista. Argumentan ydin on pidempi seminaarien sarja, johon voi liittyä muuta toimintaa. Toisaalta halutaan saada päätöksentekijät ja tutkijat yhteen. Tarkoituksena on saattaa keskustelujen tulokset julkisuuteen, niin että ne voivat vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Aiemmat Argumenta-hankkeet: Koli Border Forum, Tutkijoiden metsäpalaveri, Kulttuuri identiteetin rakentajana, Itämeren tila ja tulevaisuus sekä Mieli-forum. Kunkin hankkeen kesto on ollut noin kaksi vuotta ja budjetti 150 000 - 200 000 euroa. Lisää hankkeista

Lisätietoja:
Yliasiamies Antti Arjava, Suomen Kulttuurirahasto, puh. (09) 6128 1234, aa@skr.fi
Professori Anne Haila, Suomalainen kaupunki tapahtumapaikkana, Yhteiskuntapolitiikan laitos, Helsingin yliopisto puh. (09) 191 24584, anne.haila@helsinki.fi
Professori emeritus Aulis Aarnio, Tampere klubin pääsihteeri, Demokratia ja sosiaaliset innovaatiot, puh. 0400 789 823, aulis.aarnio@kolumbus.fi
TkT Margareta Wihersaari, Biomassan kestävä käyttö, Jyväskylän yliopisto puh. (014) 260 4174, margareta.wihersaari@jyu.fi