Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt yhteensä 372 000 euroa kahdelle Argumenta-hankkeelle tutkijoiden ja tieteiden välisen keskustelun herättämiseksi.

Ekosysteemipalvelujen ja ihmisen terveyden välistä suhdetta käsittelevä hanke (172 000 euroa) tuo terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen uusia mielenkiintoisia näkökulmia. Vastuullinen kaivostoiminta -hankkeen (200 000 euroa) tavoitteena on päivittää monialaisesti nykytietämystä kaivosalan nopeasti muuttuvasta todellisuudesta.

Vastuullinen kaivostoiminta –hanke

Vastuullinen kaivostoiminta -hankkeen tavoitteena on päivittää monialaisesti nykytietämystä kaivosalan nopeasti muuttuvasta todellisuudesta ja suhteuttaa se globaaleihin ja paikallisiin muutostrendeihin. Esille tuodaan kansainväliset ja kansalliset kaivosalan trendit sekä kokemuksia alueiden moninaiskäytön problematiikasta. Hankkeessa pohditaan myös erilaisten arvojen ja intressien yhteensovittamisen haasteita sekä linjataan ympäristöllisesti ja sosiaalisesti vastuullisen kaivostoiminnan periaatteita. Monialainen pohdinta pyrkii luomaan uutta tietämystä ja ymmärrystä, sekä etsimään uusia ratkaisumalleja. Työssä otetaan vahvasti huomioon kansainväliset kokemukset. Hanke koostuu viiden seminaarin sarjasta ja kirjasta.

Hankkeessa on kolme alateemaa:

  1. Globaali kaivostoiminta ja siihen liittyvät yhteiskunnalliset vaateet
  2. Suomalainen kaivostoiminta ja aluekehitys
  3. Kaivostoiminta ja kestävä kehitys

Vastuullinen kaivostoiminta -hankkeen päätoteuttaja on Itä-Suomen yliopiston LYY-instituutti (Luonnonvarat, ympäristö, yhteiskunta). Hankkeen vastuullisena johtajana toimii ympäristöpolitiikan professori Rauno Sairinen. Hankkeen toteutuksessa yhteistyötahoina ja johtoryhmässä ovat mukana Oulun Mining School, Geologinen tutkimuskeskus, Oulun yliopisto ja Lapin yliopisto.

Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys -hanke

Ekosysteemipalvelut ovat erilaisia luonnonympäristöjen ihmisille tuottamia hyötyjä, joilla on suuri merkitys henkisen, fyysisen, sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin kannalta. Ekosysteemipalvelut ovat mm. aineellisia hyödykkeitä, kuten ruoka ja lääkkeiden raaka-aineet, mutta myös aineettomia palveluja, kuten luonnon tarjoamat virkistysmahdollisuudet ja esteettiset arvot. Esimerkiksi äskettäin ilmestynyt suomalainen tutkimus osoitti monimuotoisen luonnon ja allergioiden välisen yhteyden, ja japanilaisissa tutkimuksissa on mitattu luonnon virkistyskäytön alentavan verenpainetta, sydämen sykettä ja stressihormonin määrää.

Ihmisen aiheuttamat ympäristömuutokset, kuten ilmastonmuutos, vesien ja maaperän pilaantuminen sekä luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, heikentävät ekosysteemien tilaa, jolloin myös ekosysteemipalvelujen määrä, saatavuus ja laatu ovat vakavasti uhattuina. Ekosysteemipalvelujen turvaamiseksi tulee ymmärrystä ihmisen terveyteen vaikuttavista ekosysteemipalveluista syventää.

Suomen Kulttuurirahaston Argumenta-hanke tuottaa tietoa luonnonympäristöjen ekosysteemipalvelujen yhteydestä ihmisen henkiseen ja fyysiseen terveyteen. Hanke pyrkii lisäämään ekosysteemipalvelujen terveyshyötyjen ymmärtämistä ja huomioon ottamista esimerkiksi alueiden käytön suunnittelussa ja luonnonvarojen hoidossa. Suomeen pyritään luomaan ihmisen terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin liittyviä ekosysteemipalveluja tarkasteleva tieteidenvälinen yhteistyöverkosto.

Suomen ympäristökeskuksen ja Metsäntutkimuslaitoksen johdolla toteutettavaan hankkeeseen osallistuu alan tutkijoita ja asiantuntijoita sekä päättäjiä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta, Tampereen yliopistosta, Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta (HYKS), Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksesta ja Metsähallituksesta. Työtapoina käytetään työpajoja, medialle suunnattua seminaaria, internetiä sekä kansalaisten, tutkijoiden ja päättäjien paneelia, jotta hankkeella olisi laajempaa vaikuttavuutta. Hankkeen tuloksista laaditaan myös yleistajuinen kirja.

Argumenta-hankkeen tulosten siivittämänä suomalainen ekosysteemipalvelu- ja terveystutkimus voi nostaa kansainvälistä profiiliaan ja pyrkiä aidosti tieteidenvälisen tutkimuksen edelläkävijöiden joukkoon. Ensimmäistä kertaa luonnon- ja ihmistieteiden tutkijat ja asiantuntijat muodostavat laaja-alaisen verkoston, joka mahdollistaa eri tutkimusalojen tiedon yhdistämisen ja soveltamisen osaksi poliittista päätöksentekoa ekosysteemipalvelun käsitteen kautta.

-------------------------------------------------------

Argumenta on rahoitusmalli, jonka tarkoitus on löytää merkittävien tutkimusaiheiden avoimiin kysymyksiin tieteellisesti ja tieteiden välisesti kestäviä argumentteja. Argumentan kriteerit ovat:

1. Aihe on sekä tieteellisesti kiinnostava että yhteiskunnallisesti laajakantoinen.

2. Aiheeseen liittyy tieteellisesti kiistanalaisia kysymyksiä, joista pyritään muodostamaan kokonaiskuva eri tieteenalojen välisessä keskustelussa.

3. Hankkeessa löydettyjä tieteellisiä perusteluja saatetaan julkisuuteen niin, että ne voivat vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Lisätietoja Argumentasta

Lisätietoja:

Suunnittelija Petra Jääskeläinen, Suomen Kulttuurirahasto, 09 6128 1213, etunimi.sukunimi@skr.fi

Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys: 
Yksikönpäällikkö Jukka-Pekka Jäppinen, Suomen ympäristökeskus (SYKE) 0400 394932, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Vastuullinen kaivostoiminta: 
Professori Rauno Sairinen, Itä-Suomen yliopisto, 
050 442 3146, etunimi.sukunimi@uef.fi