Suomen Kulttuurirahaston hallitus on myöntänyt yhteensä 400 000 euroa kahdelle Argumenta-hankkeelle tutkijoiden ja tieteiden välisen keskustelun herättämiseksi.

Ihmisen kuolevaisuus -teemasta avautuu useita näköaloja ikääntymisen, ruumiillisuuden ja ihmiskulttuurien monitieteiselle tutkimukselle. Vesi ja
yhdyskuntien kehitys -hanke paneutuu vesihuollon ja yhdyskuntien pitkän aikavälin kehitykseen kaukaa menneisyydestä tulevaisuuden haasteisiin.

Ihmisen kuolevaisuus (Human Mortality)

Hanke toteutetaan Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa vuosina 2011-2012 tieteellisen seminaarisarjan ja siihen perustuvan julkaisun muodossa. Hyvän elämän, terveyden ja hyvinvoinnin eri ulottuvuuksien ymmärtämiseen kuuluu kiinteästi myös kuoleman ja kuolevaisuuden ymmärtäminen ja kriittinen arviointi eri näkökulmista. Käynnistyvässä hankkeessa on tarkoituksena tarkastella laajoja poikkitieteellisiä lähestymistapoja edellyttäviä aiheita, esimerkiksi ikääntymistä yksilöllisenä ja sosiaalisena ilmiönä, ihmisen ruumiillisuutta ja haavoittuvuutta sekä laajemmalla perspektiivillä ilmastonmuutoksen ja ympäristökriisin esiin nostamaa ihmislajin ja -kulttuurien katoamisen uhkaa. Hankkeen perusidea on tieteenalarajojen vahva ylittäminen, minkä on tarkoitus näkyä järjestettävissä seminaareissa.

Hanke sai 200.000 euroa, ja sen vastaavana johtajana toimii Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja, professori Sami Pihlström. Hankkeen johtoryhmään kuuluu aluksi yhdeksän keskeistä asiantuntijaa teologian, filosofian, uskontotieteen, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden sekä bio- ja lääketieteiden aloilta. Hankkeeseen osallistuvat aktiivisesti myös tutkijakollegiumiin valittavat 2-4 tutkijaa

Vesi ja yhdyskuntien kehitys

Toisin kuin Suomessa, vesivarat ja vesihuolto ovat kiivaan keskustelun kohteena maailmanlaajuisesti. Vesi ja yhdyskuntien kehitys -seminaarisarjaa tarvitaankin laajemman keskustelun herättämiseksi. Yksi hankkeen päämääristä on korostaa vesihuollon merkitystä etenkin kaupunkiyhteisöjen kehityksessä ja tuottaa vesihuollon strategisten päätösten tukemiseksi julkaisu, joka sisältäää keskeiset päätökset, niiden riippuvuussuhteet sekä tulevaisuuden suositukset.

Seminaareja järjestetään kuusi, joista ensimmäinen on keväällä 2011. Kaksivuotiselle hankkeelle myönnettiin 200.000 euroa, ja sitä johtaa ja koordinoi dosentti, FT Petri S. Juuti. Hanke toteutetaan Tampereen yliopiston Ympäristö- ja tekniikan historian tutkimusryhmän ja Tampereen Teknillisen yliopiston CADWES-ryhmän yhteistyönä.

Argumenta on Suomen Kulttuurirahaston rahoitusmalli, jonka tarkoitus on luoda tutkijoiden ja tieteiden välistä keskustelua ajankohtaisista ja merkittävistä tutkimusaiheista. Argumentan ydin on pidempi seminaarien sarja, johon voi liittyä muuta toimintaa. Toisaalta halutaan saada päätöksentekijät ja tutkijat yhteen. Tarkoituksena on saattaa keskustelujen tulokset julkisuuteen, niin että ne voivat vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Aiemmat Argumenta-hankkeet: Koli Border Forum, Tutkijoiden metsäpalaveri, Kulttuuri identiteetin rakentajana, Itämeren tila ja tulevaisuus, Mieli-forum, Suomalainen kaupunki tapahtumapaikkana, Demokratia ja sosiaaliset innovaatiot sekä Biomassan kestävä käyttö. Kunkin hankkeen kesto on ollut noin kaksi vuotta ja budjetti 150 000 - 200 000 euroa. Lisää hankkeista www.skr.fi/argumenta

Lisätietoja:

Suunnittelija Petra Jääskeläinen, Suomen Kulttuurirahasto, puh. (09) 6128 1213, pj@skr.fi

Ihmisen kuolevaisuus:
Professori Sami Pihlström, Tutkijakollegium, Helsingin yliopisto, puh. (09) 191 23456, 040 501 5535, sami.pihlstrom@helsinki.fi, sami.j.pihlstrom@jyu.fi

Vesi ja yhdyskuntien kehitys:
Dosentti Petri Juuti, Historiatieteen ja filosofian laitos, Tampereen yliopisto, puh.(03) 3551 8337, 040 557 5632, petri.juuti@uta.fi