Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt lokakuussa 2006 uuden Argumenta-rahoitusmallinsa kautta tukea kahdelle suurelle hankkeelle. Itämeren tilaa ja tulevaisuutta uudesta, kokonaisvaltaisesta näkökulmasta lähestyvä hanke sai 150 000 euroa. Sen toteuttavat yhteistyössä Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Merentutkimuslaitos ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus.

Professori Riitta Harin vetämässä Mieli-forumissa pureudutaan puolestaan ihmismielen kysymyksiin nyt saadun 200 000 euron turvin. Molemmat hankkeet toteutetaan seminaarisarjoina noin kahden vuoden aikana.

Itämeri-Argumenta-hanke
Itämeren tila on huonontunut dramaattisesti viimeisen sadan vuoden aikana. Meren ongelmat ovat yleisesti tiedossa, sen sijaan sen pelastamiskeinoista ei ole vielä käyty riittävän perusteellista, monitieteellistä keskustelua. Tässä laajassa keskustelevassa yhteistyöhankkeessa selvitetään, miten uusin luonnontieteellinen ja yhteiskunnallinen tutkimustieto voidaan yhdistää taloudelliseen ja poliittiseen päätöksentekoon.

Mieli Forum -Argumenta-hanke
"Mieli-forum" -seminaarisarja kokoaa yhteen ihmismielen rakennetta, kehitystä ja toimintaa tutkivia eri tieteenalojen edustajia ja luo siten pohjaa uudenlaiselle tieteidenväliselle yhteistyölle. Mielen rakentumisen ja toiminnan parempi ymmärtäminen voi johtaa uusiin ajattelu- ja toimintatapoihin koulutuksessa, työelämässä ja mielen sairauksien ymmärtämisessä.

Taustaa
Suomen Kulttuurirahaston Argumenta on rahoitusmalli, jonka tarkoitus on luoda tutkijoiden ja tieteiden välistä keskustelua ajankohtaisista, merkittävistä tutkimusaiheista. Argumentan ydin on pitempi seminaarien sarja, jossa keskustellaan kilpailevista näkökulmista ja avoimista kysymyksistä, teorioista ja käytännöistä. Siihen voi liittyä myös muuta toimintaa. Toisaalta halutaan saada päätöksentekijät ja tutkijat yhteen. Tarkoituksena on myös saattaa keskustelujen tulokset julkisuuteen, niin että ne voivat vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Argumentan aiheet valitaan siten, että ne ovat sekä tieteellisesti kiinnostavia että yhteiskunnallisesti laajakantoisia. Ne voivat olla päivänpoliittisen väittelyn kohteena, mutta Argumenta antaa tilaisuuden keskusteluun nimenomaan tieteellisistä lähtökohdista.

Argumenta-sarjassa on tähän mennessä toteutettu kolme hanketta: Koli Border Forum, Tutkijoiden metsäpalaveri sekä Kulttuuri identiteetin rakentajana. Kunkin hankkeen kesto on ollut noin kaksi vuotta ja budjetti 150 000 - 200 000 euroa. Rahoitusta on käytetty lähinnä koordinaattorin palkkaamiseen sekä seminaarien ja muiden tapahtumien järjestämiseen.
Lisätietoja näistä pilottihankkeista

Lisätietoja
Lisätietoja Argumenta-sarjasta saa rahaston toimistosta, puh. (09) 612 810, sekä yliasiamies Antti Arjavalta, puh. (09) 6128 1234.