Apurahat ja painopisteet

Pirkanmaan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1.-10.2.2017.

Apurahojen haku ja lausuntojen anto tapahtuvat vain verkossa.

Apurahojen painopistealueet

Pirkanmaan Kulttuurirahasto myöntää apurahoja taiteelliseen työskentelyyn, tieteellisiin jatko-opintoihin ja tutkimukseen sekä erilaisiin kulttuurihankkeisiin ja kotiseututyöhön.  

Tuemme oivaltavia ja korkeatasoisia hankkeita, nousevia ja uudistavia kykyjä, eri tavoin marginaaliin jääviä aloja ja tapahtumia sekä lähikulttuuria.

Apurahaa voivat hakea pirkanmaalaiset tai Pirkanmaan hyväksi työtä tekevät yksityishenkilöt, työryhmät tai yhteisöt, yhteisöt lähinnä erilaisten tiede-, taide- ja kulttuurihankkeiden toteuttamiseen.

Rahoitamme suuriakin taiteen ja tieteen hakemuksia, kunhan työsuunnitelma on kiinnostava ja hankkeen budjetti mitoitettu realistisesti.

Vuonna 2017 jaetaan apurahoina yhteensä 1 168 000 euroa. Yleisrahastosta myönnetään apurahoja kaikille kulttuurielämän aloille yhteensä 570 000 euroa.

Summasta myönnetään lasten ja nuorten kulttuurille vähintään 20 000 euroa. Odotamme erityisesti hankkeita, joissa lapset itse ovat aktiivisina toimijoina.

Rahoitamme myös maakunnan kulttuuria edistäviä tai muuten suurta rahoitusta vaativia Kärkihankkeita, joille on varattu vähintään 40 000 euroa. Kärkihanke voi olla rohkea ja pitkävaikutteinen taide-, tiede- tai kehityshanke, jossa esimerkiksi tehdään uutta luovaa yhteistyötä tai säilytetään arvokasta kulttuuriperintöä. Pirkanmaan rahaston sivuilta löydät esimerkkejä aiemmista Kärkihankkeista.

Yleisrahaston kautta haettavina ovat myös Eeva ja Jouko Järvisen nimikkoapurahat syöpälasten hyvinvoinnin edistämiseen, 30 000 euroa, ja syövän eliminoimiseen johtaviin tutkimuksiin, 30 000 euroa. Jos haet Eeva ja Jouko Järvisen nimikkoapurahoja, merkitse tieto tästä hakemukseesi.

Lahjoittajan nimeä kantavista nimikkorahastoista myönnetään apurahoja lahjoittajien määrittelemille aloille yhteensä 538 000 euroa. Nimikkorahasto on hyvä merkitä, jos jokin jakovuoroisista nimikkorahastoista tukee hakemuksesi alaa. Tämä koskee erityisesti Pirkanmaan Sydäntutkimusrahastosta haettavia apurahoja. Tarkoitukseltaan yleistä nimikkorahastoa ei ole syytä merkitä.  

Maakuntarahastosta myönnettävän apurahan alaraja on 2 000 euroa, ohjesäännön salliessa opintoapurahan summa voi olla tätä pienempi.

Elinkustannusten kattamiseen tarkoitettujen henkilökohtaisten apurahojen kuukausikohtaiset summat ja ohjeet ovat luettavissa varsinaisessa hakuoppaassa. Kokopäiväiseen työskentelyyn tarkoitettu apuraha edellyttää vapautta ansiotyöstä. Apurahalla työskentelyn voi aloittaa vasta hoitokunnan myöntökokouksen jälkeen.

Hakuohjeita

Tutustu ennen hakemuksen täyttämistä hakuoppaan tämänvuotisiin ohjeisiin ja Pirkanmaan rahaston hoitokunnan määrittelemään toimintatahtoon.

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa. Hakemukset kannattaa toimittaa hyvissä ajoin. Järjestelmä sulkeutuu 10.2.2017 kello 16.00.

Lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa viimeistään 10.2.2017 kello 16.00. Jos lausunto on toimitettu paperisena hakijalle, hänen tulee skannata se hakemuksensa liitteeksi.

Hakemuksia ja lausuntoja ei voi jättää verkkopalvelun sulkeuduttua. Käsiteltäväksi ei oteta postitse, faksilla tai sähköpostilla lähetettyjä eikä myöskään toimistoon tuotuja tai myöhästyneitä hakemuksia ja lausuntoja.

Työryhmien ja yhteisöjen hankkeet
Työryhmän tulee tehdä vain yksi hakemus koko tutkimushankkeelle tai produktiolle kuluineen. Tutkimushankkeelle tai yhteistuotannolle ei haeta rahoitusta sekä työryhmänä että henkilökohtaisin hakemuksin.
Jos yhteisö on osallisena toisessa laajemmassa hankkeessa, jolle haetaan tai on haettu rahoitusta, siitä on kerrottava hakemuksessa selkeästi. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mistä hankkeesta on kysymys ja miten hankkeet liittyvät toisiinsa.

Post doc -tutkimus ulkomailla
Maakuntarahastojen haussa voi hakea apurahaa vain alle lukuvuoden kestävään post doc -tutkimukseen ulkomailla. Vähintään lukuvuoden pituisiin vierailuihin tarkoitettuja apurahoja haetaan säätiöiden yhteisen apurahapoolin kautta.

Muu rahoitus
Ilmoita hakemuksessa mahdollisesti vireillä olevat hakemukset samaan tai muuhun tarkoitukseen. Ilmoita myös asemasi tohtorikoulutettavana eli onko tohtorikoulutettavan tehtäväsi kokonaan tai osittain rahoitettu ja mille ajalle rahoitus on tarkoitettu. Kerro myös, onko hakemus palkalliseen tehtävään vireillä.

Hakemusten käsittelyn aikana muualta vastaavaan tarkoitukseen saadusta rahoituksesta (esim. toinen apuraha, palkka tai aikuiskoulutustuki) ja palkallisesta tohtorikoulutettavan tehtävästä on ilmoitettava välittömästi Apurahanhakijan verkkopalvelun kautta.

Ilmoittamatta jättäminen voi johtaa myönnetyn apurahan peruuttamiseen tai sen määrän tarkistamiseen. Verkkopalvelun kautta voit myös tarvittaessa muuttaa haettavan apurahan määrää tai peruuttaa hakemuksen.

Apurahaneuvontaa
Apurahaneuvontaa saa 19. tammikuuta 2017 Pirkanmaan rahaston toimistolla osoitteessa Mastontie 6, Ylöjärvi. Ovet ovat avoinna kello 13–17, eikä tilaisuuteen tarvitse ilmoittautua.

Taiteen edistämiskeskuksen Pirkanmaan toimipisteen ja Pirkanmaan Kulttuurirahaston yhteinen luovien alojen rahoitusseminaari järjestetään 24. tammikuuta 2017 kello 11.45–16 Tampereella.

Hakua koskevat sähköpostitiedustelut osoitteesta pirkanmaa@skr.fi

Puhelintiedusteluihin vastaavat

asiamies Silja Minkkinen-Poikolainen
p. 050 385 7610, arkisin klo 9.30–11.30

sihteeri Kati Vastamäki
p. 050 385 7601, arkisin klo 12.30–16

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Tieto myönnetystä apurahasta ja vuosijuhlakutsu 12.5.2017 järjestettävään vuosijuhlaan postitetaan apurahan saaneille viikolla 17.  Sähköpostitse lähetetään ilmoitus sekä myönteisistä että kielteisistä päätöksistä kaikille sähköpostiosoitteensa jättäneille.

Apurahat julkistetaan vuosijuhlassa, jonka jälkeen tiedot myönnetyistä apurahoista lisätään rahaston kotisivuille.
 

Apurahan käyttötarkoitus

Apurahapäätös tehdään hakemuksen tietojen perusteella, joten hakemus tulee täyttää huolellisesti ja sen tulee sisältää riittävät tiedot. Apurahansaaja ei saa ilman etukäteen saatua kirjallista lupaa käyttää saamaansa apurahaa muuhun kuin hakemuksessa eriteltyyn, päätöksen pohjana olleeseen käyttötarkoitukseen. Käyttötarkoituksen muutoslupia myönnetään vain erikoistapauksissa. Mikäli apurahan tarkoitus ei toteudu, apuraha voidaan peruuttaa. Lisätietoja asiamieheltä.