Suomen Kulttuurirahasto myöntää lokakuun 2017 haussa noin miljoonan euron lisärahoituksen tutkimuksiin, jotka koskevat kestävää, biologisia vuorovaikutuksia hyödyntävää maataloutta. Lisärahoituksella tuetaan kolmesta viiteen tutkimushanketta, joiden tavoitteena on joko uuden tutkimustiedon tuottaminen tai olemassa olevan tiedon soveltaminen käytäntöön. Tutkimusaiheet voivat liittyä esimerkiksi maaperän ja  pölyttäjien terveyteen, viljelykasvien monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tai torjunta-aineiden ja lannoitteiden ympäristö- ja ekosysteemivaikutuksiin.

Suomi on maailman pohjoisin maatalousmaa. Kilpailu tuottavampien maiden kanssa on lisännyt lannoitteiden ja kemikaalien käyttöä, millä on ollut vaikutusta vesistöjen ravinnekuormitukseen. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaikeudet kasvinsuojelussa tulevat entisestään lisäämään torjunta-aineiden käyttöön liittyviä paineita. Ongelmat nivoutuvat myös lainsäädäntöön ja muihin julkisen vallan ohjauskeinoihin.

Hakija voi olla useammasta tutkijasta koostuva työryhmä, mutta ei yliopisto tai tutkimuslaitos. Rahoitus myönnetään korkeintaan kolmeksi vuodeksi ja se voidaan käyttää väitöskirja-  ja post doc -tutkijoiden työskentelyapurahoihin sekä tutkimuksesta aiheutuviin muihin kuluihin. Kulttuurirahaston tavanomaisesta käytännöstä poiketen hakemuksen voi tehdä myös tutkimusryhmän johtaja ryhmän muiden jäsenten puolesta, ts. hakemuksen allekirjoittajan ei tarvitse itse työskennellä apurahalla.

Hakemuksen alaksi pyydetään valitsemaan maatalous- ja metsätieteet siinäkin tapauksessa, että hakijan pääasiallinen tieteenala on jokin muu. Hakemukseen liitettävää tutkimussuunnitelmaa toivotaan englanninkielisenä, hakemuslomakkeelle tulevan tiivistelmän voi laatia suomeksi.